Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 06/QĐ-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm  2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chấp hành

Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-TLĐ ngày 27/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, họp ngày 23/7/2018;

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV; các ban thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương; các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các UV BCH, UV UBKT CĐGD VN;

- Các Ban CĐGD VN;

- CĐGD các tỉnh, thành phố;

- Các đơn vị  CĐ trực thuộc;

- Website CĐGDVN;

- Lưu: VT, BToC.                                                                                                                                                           

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về:

+ Quyết định Số 06/QĐ-CĐN Về việc phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023

  
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn