Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 180/CĐN-CSPL

V/v: Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-TLĐ ngày 10/7/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam (sau đây gọi chung là công đoàn các đơn vị) triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung của Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Thông qua tổng kết đánh giá đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất những kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cấp ủy, chính quyền đồng cấp về nêu cao vai trò của Công đoàn trong việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và gửi báo cáo (theo đề cương đính kèm) về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 30/8/2018.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo);

- Lưu: VP, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về:

+ CV Số 180/CĐN-CSPL

+ Đề cương báo cáo,phụ lục số liệu

+ Quyết định Số 217/QĐ-TW, Quyết định Số 218/QĐ-TW
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn