Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 Số:  175  /CĐN-TGNC

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày  6   tháng 8 năm 2018

                      Kính gửi:

                                        - Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng;

                                        - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                        - Công đoàn các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc.

           

            Thực hiện Công văn 1517/TLĐ ngày 30/7/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc thực hiện như sau:

            1. Công đoàn các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) nhận thức sâu sắc những đóng góp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với công tác vận động công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam và tham gia phong trào công nhân quốc tế.

            2. Công đoàn các đơn vị viết bài tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam và thế giới.

            Đề nghị công đoàn các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công theo báo cáo định kỳ công tác tuyên giáo, địa chỉ: tuyengiaonucong (tại trang lãnh đạo của website CĐGD Việt Nam) hoặc: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn

           file tải về:  (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng ).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tuyên giáo TLĐ (đề báo cáo);

- Lãnh đạo CĐGD VN;

- Lưu: VT, TGNC.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn