Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  171  /CĐN-TGNC

V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động

nổi bật hướng tới Đại hội XII  Công đoàn Việt Nam

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

              Kính gửi:      - Công đoàn đại học Quốc gia, đại học Vùng;

                                   - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                   - Công đoàn các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc.

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt nam, thực hiện Công văn số 1450/TLĐ ngày 20/7/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam”, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là công đoàn các đơn vị) thực hiện hai nội dung sau:

1- Công đoàn các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức  tuyên truyền, quán triệt, triển khai  các hoạt động nổi bật của công đoàn Việt Nam đến cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị: Đăng tải nội dung tuyên truyền trên tạp chí, bản tin, Website của đơn vị, lồng ghép phổ biến trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt... (Các đơn vị truy cập website của CĐGD Việt Nam, tải nội dung tuyên truyền tại phụ lục 01, 02, 03).

2- Tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ của đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, bắt đầu từ 8h00 ngày 23/7/2018 đến 22h00 ngày 19/8/2018 được chia làm 04 tuần: Hai tuần đầu thi tìm hiểu về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn 89 năm xây dựng và phát triển; hai tuần sau thi tìm hiểu về chương trình phúc lợi đoàn viên (bộ câu hỏi, nội dung thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ: www.congdoan.vn). Công đoàn các đơn vị, CBNGNLĐ tham gia dự thi thực hiện đăng nhập theo hướng dẫn cách thức đăng nhập thi trực tuyến và thể lệ cuộc thi đăng tải trên website của CĐGD Việt Nam.

Đề nghị công đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) ngay sau khi kết thúc đợt thi. Địa chỉ: tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo website CĐGD Việt Nam hoặc tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn.

   Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Lư­u: VT, Ban TG-NC.

         TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

            PHÓ CHỦ TỊCH

 

       (đã ký)

 

 

          Nguyễn Thị Bích Hợp

Chi tiết file tải về: Công văn 171, thể lệ cuộc thi và các phụ lục kèm theo

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn