Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

     CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Số: 164/TB-CĐN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

và công đoàn cơ sở năm học 2017 - 2018

 

Ngày 6/7/2018 Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam họp xét, đánh giá chấm điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2017 - 2018.

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của CĐGD Việt Nam và tình hình hoạt động của công đoàn các đơn vị, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất xét, chấm điểm, xếp loại các đơn vị năm học 2017 - 2018 theo các căn cứ và nguyên tắc sau:

- Căn cứ bảng tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị.

- Căn cứ kết quả tham gia, triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm do CĐGD Việt Nam chỉ đạo; việc thực hiện một số báo cáo của cơ sở về CĐGD Việt Nam năm học 2017 - 2018.

Hội đồng nhất trí một số điểm sau: 1/ Không trừ điểm nội dung sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trực tuyến (do phần mềm Quản lý đoàn viên trực tuyến của CĐGD Việt Nam đang trong giai đoạn nâng cấp, chỉnh sửa); 2/ Không trừ điểm nội dung tổ các hoạt động phong trào cấp Ngành (năm học 2017 - 2018 CĐGD Vệt Nam không tổ chức hoạt động phong trào cấp Ngành).

Kết quả chấm điểm và xếp loại các đơn vị năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

 

 

 

 

I. CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

 

Điểm tự chấm

Nội dung trừ điểm

Điểm trừ

Lý do trừ

Tổng điểm

XL

 

TT

 

Tên đơn vị

Đơn vị tự đánh giá

Hội đồng thi đua đánh giá

1

CĐ Đại học Quốc gia Hà Nội

98

2.12- Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, 100% CĐCS không có NLĐ sinh con thứ 3, thực hiện tốt bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông

4.1- Có đề tài, đề án được nghiệm thu về đổi mới về nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của CBNGNLĐ

4.5- Thường xuyên gửi tin bài về các hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải trên trang web của CĐGD Việt Nam

- 0.5

Không thực hiện đầy đủ, chính xác công tác dự toán tài chính theo hướng dẫn của CĐGD Việt Nam

96

Tốt

- 0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

- 0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

- 0.2

Không nộp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

- 0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

2

CĐ Đại học Huế

98

2.3- 100% cán bộ CĐ thuộc phạm vi quản lý tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

2.12- Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, 100% CĐCS không có NLĐ sinh con thứ 3, thực hiện tốt bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông

4.1- Có đề tài, đề án được nghiệm thu về đổi mới về nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của CBNGNLĐ

- 0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

97

Tốt

- 0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

- 0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

3

CĐ Đại học Thái Nguyên

97

2.12- Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, 100% CĐCS không có NLĐ sinh con thứ 3, thực hiện tốt bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông

2.14 - Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định của CĐ cấp trên, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác thống kê, báo cáo

4.3- Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu tài chính CĐ, quỹ mái ấm Công đoàn

4.5- Thường xuyên gửi tin bài về các hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải trên trang web của CĐGD Việt Nam

- 0.5

Chưa thực hiện đầy đủ quy định của CĐGD Việt Nam về công tác tài chính

96.5

Tốt

4

CĐ Đại học Đà Nẵng

96,5

1.6- Chỉ đạo 100% CĐCS trực thuộc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn

2.12- Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, 100% CĐCS không có NLĐ sinh con thứ 3, thực hiện tốt bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông

3.5 - Có sổ ghi biên bản các hoạt động phối hợp với thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với NLĐ

4.1- Có đề tài, đề án được nghiệm thu về đổi mới về nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của CBNGNLĐ

4.2- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm …

-  0.5

 Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

96

Tốt

 

II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

Điểm tự chấm

Nội dung trừ điểm

Điểm trừ

Lý do trừ

Tổng điểm

XL

 

TT

 

Tên đơn vị

Đơn vị tự đánh giá

Hội đồng thi đua đánh giá

1

CĐ Trường Dự bị ĐHDT Sầm Sơn

100

 

- 0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

98,3

VM

- 0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

- 0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

- 0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

2

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

100

 

- 0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

99.8

VM

3

CĐ Viện ĐH Mở Hà Nội

100

 

- 0.25

Chưa thực hiện giảm chi hành chính theo chỉ đạo của CĐN

98.25

VM

- 0.5

Không tham gia triển lãm tại Đại hội XV CĐGDVN

- 0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

- 0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

4

CĐ Trường Đại học Đồng Tháp

100

 

- 0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

99.5

VM

5

CĐ Học viện Quản lý Giáo dục

100

 

- 0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

97

VM

- 0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

6

CĐ Trường ĐH SPTDTT Hà Nội

99

2.2- Có 100% cán bộ CĐ được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

98

VM

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

7

CĐ Trường ĐH Mỏ - Địa chất

99

3.1 - Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên website CĐGD VN

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

97.5

VM

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

8

CĐ Trường ĐH Cần Thơ

99

2.6- Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

99.8

VM

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

9

CĐ Trường ĐH Nha Trang

99

2.2- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt KH tập huấn, bồi dưỡng CBCĐ đang trực tiếp quản lý

2.6 - Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

97.5

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

10

CĐ Trường ĐH Giao thông Vận tải

98

1.3- Hướng dẫn, tư vấn CBNGNLĐ giao kết và chấm dứt HĐ làm việc theo quy định của Pháp luật

3.2- Không có đoàn viên vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình….

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

97

VM

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

11

CĐ Trường ĐH Ngoại Thương

98

2.1 - Có trên 98% tổng số NLĐ gia nhập CĐ của cơ quan, đơn vị

2.6 -Quản lý cán bộ, đoàn viên CĐ bằng phần mềm QLĐV trên máy tính

-0.5

Dự toán tài chính chưa sát, chưa thu đầy đủ kinh phí của 2 đơn vị cơ sở Quảng Ninh và TP.HCM

97,3

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

12

CĐ Trường ĐH Bách Khoa HN

98

2.5- Có quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS, quy định khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

2.6- Tổ chức lễ kết nạp ĐV và công bố QĐ kết nạp

-0.5

Dự toán tài chính chưa sát, chưa thu đầy đủ kinh phí

96,5

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

13

CĐ Trường Đại học Xây dựng

98

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên website CĐGD Việt Nam

3.2- Không có đoàn viên vi phạm luật Hôn nhân và gia đình

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

96.5

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

14

CĐ Trường Đại học Quy Nhơn

98

2.6 - Tổ chức lễ kết nạp ĐV và công bố QĐ kết nạp

3.2- Không có đoàn viên vi phạm luật Hôn nhân và gia đình

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

96.3

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

15

CĐ Trường CĐSP TƯ Nha Trang

98

1.1- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2.9-  Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do CĐ cấp trên tổ chức

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của PL

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

95

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

16

CĐ Trường ĐH Đà Lạt

98

2.9- Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị do CĐ cấp trên tổ chức

3.4- Vận động NKĐ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

96.5

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

17

CĐ Trường ĐH Kiên Giang

98

 

2.2 - Có 100% cán bộ CĐ được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ CĐ

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ của đơn vị để đăng lên web

-0.5

Không thực hiện thu nộp Quỹ Mái ấm công đoàn

94.5

VM

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

-0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

18

CĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

98

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của PL

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

96

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

19

CĐ Trường ĐH Tây Nguyên

97,5

1.7- Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ

2.6- Quản lý cán bộ, đoàn viên CĐ bằng phần mềm QLĐV trên máy tính, cập nhật đầy đủ danh sách mới kết nạp hàng năm

3.1 - Thường xuyên gửi tin vài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên website CĐGD VN

4.5 - Có thành tích xuất sắc trong  thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do CĐ cấp trên trực tiếp chỉ đạo

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

96.5

VM

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

20

CĐ Viện Khoa học Giáo dục VN

97

1.4 - Thực hiện tốt vai trò Ban Thanh tra nhân dân

2.6- Quản lý cán bộ, đoàn viên CĐ bằng phần mềm QLĐV

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa

-0.5

Không thực hiện thu nộp Quỹ Mái ấm công đoàn

95.5

VM

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

21

CĐ Trường Đại học Thương mại

97

2.6- Quản lý cán bộ, ĐV bằng phần mềm QLĐV

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều, đầy đủ, chính xác đối với NLĐ

3.2- Không có đoàn viên vi phạm luật Hôn nhân và gia đình

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

96.3

VM

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

22

CĐ Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

97

2.1 - Có trên 98% tổng số CBNGNLĐ gia nhập CĐ của đơn vị

2.6 - Tổ chức lễ kết nạp ĐV và công bố QĐ kết nạp …

4.5 - Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do CĐ cấp trên trực tiếp chỉ đạo…

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

96

VM

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

23

CĐ Trường Dự bị ĐH Dân tộc TW

97

2.6 -Quản lý cán bộ, đoàn viên CĐ bằng phần mềm QLĐV trên máy tính

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ của đơn vị để đăng lên website CĐGD VN

3.3. Tổ chức; tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi của ngành và địa phương tổ chức.

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

97

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

+ 1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

+ 1

 

Không trừ điểm tham gia các hoạt động phong trào cấp ngành.

24

CĐ Trường DBĐH Dân tộc Trung ương Nha Trang

97

1.1 - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai NQ 29/TW

1.6-Có kế hoạch phát động thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động

2.9 - Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị do CĐ cấp trên tổ chức.

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật

4.5 - Có thành tích xuất sắc trong  thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do CĐ cấp trên trực tiếp chỉ đạo

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

95.5

VM

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

25

CĐ Trường ĐH Hà Nội

97

2.6 - Quản lý cán bộ, đoàn viên bằng phần mềm QLĐV

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên web

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên web

4.5 - Có thành tích xuất sắc trong  thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do CĐ cấp trên trực tiếp chỉ đạo

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

96

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

26

CĐ Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

97

2.6- Quản lý cán bộ, đoàn viên CĐ bằng phần mềm QLĐV

- Tổ chức lễ kết nạp ĐV và công bố QĐ kết nạp

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên web

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

95.8

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

27

CĐ Trường Hữu nghị 80

97

3.1 - Thường xuyên gửi tin vài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên web

3.2- Không có đoàn viên vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình….

4.2 - Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

95.5

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

28

CĐ Trường Đại học Vinh

97

2.2- Có 100% cán bộ CĐ được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ CĐ

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời

3.2- Không có đoàn viên vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình….

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

95.3

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

29

CĐ Trường ĐH Kinh tế quốc dân

99

2.6. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố QĐ kết nạp

3.2.  Không có đoàn viên vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình….

 

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

98.3

VM

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

30

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

95

1.3- Hướng dẫn, tư vấn cho CBNGNLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng làm việc …

1.4- Cử đại diện tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của CBNG

2.6- Quản lý cán bộ, đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trên máy tính

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời

4.2 - Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ..

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

95.3

VM

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

31

CĐ Trường Đại học Tây Bắc

96,5

2.6- Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên web

 

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

95.8

VM

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

32

CĐ Trường CĐSP Trung ương

90

1.1 - Tham gia với thủ trưởng CQ xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ, nội quy cơ quan…

1.4 - Giám sát việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ, hợp đồng làm việc và HĐLĐ; ……

   - Cử đại diện tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ theo quy định của pháp luật.

    - Thực hiện tốt vai trò của ban thanh tra nhân dân.

1.5 - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa BCH với thủ trưởng

    - Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNG.

1.8- Tham gia XD, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tiền lương, tiền thưởng ….

2.6 - Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố QĐ kết nạp

3.1- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng lên web

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của PL

4.4- Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS với thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

4.5- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo; các phong trào thi đua, các cuộc vận động …..

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

87.5

VM

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

33

CĐ Trường Hữu nghị T78

88

2.2 -  Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.

- Có 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức tập huấn cử cán bộ tham gia đầy đủ

2.6 - Tổ chức lễ kết nạp ĐV và công bố QĐ kết nạp

2.9- Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị do CĐ cấp trên tổ chức.

3.1- Thường xuyên gửi tin vài về hoạt động CĐ ở đơn vị để đăng tải lên website CĐGD VN

3.3. Tổ chức; tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi của ngành và địa phương tổ chức.

3.4.- Hoàn thành chỉ tiêu Quỹ Mái ấm Công đoàn; các loại quỹ ủng hộ do CĐGD Việt Nam phát động

4.2 - Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của PL

4.4- Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS với thủ trưởng cơ quan, đơn vị

4.5 - Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do CĐ cấp trên trực tiếp chỉ đạo…

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

87.5

VM

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

+ 1

 

Không trừ điểm tham gia các hoạt động phong trào cấp ngành.

34

CĐ Trường Đại học Lạc Hồng

98

1.1 - Cử người tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ đã được pháp luật quy định.

3.2 - Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số; không mắc các tệ nạn xã hội.

-0.5

Không thực hiện giảm chi hành chính

96.5

VM

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

35

CĐ Trường Đại học Phan Thiết

97

2.1 - Có trên 90% tổng số CBNGNLĐ gia nhập CĐ của đơn vị

2.9 - Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

94.5

VM

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

36

CĐ Trường Đại học Phú Xuân

96

 

 

 

1.2 - Tổ chức đối thoại định kỳ; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đúng thời gian, quy trình và đạt hiệu quả

3.3- Tổ chức và tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi của ngành và địa phương tổ chức.

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật đạt hiệu quả cao, là điển hình, tiêu biểu.

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

93.7

VM

-0.5

Không thực hiện thu nộp Quỹ Mái ấm công đoàn

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

-0.2

Không nộp báo cáo số liệu phục vụ Đại hội XV CĐGDVN

+ 1

 

Không trừ điểm tham gia các hoạt động phong trào cấp ngành.

37

CĐ Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

93

1.3- Tham gia giải quyết việc làm, có nhiều biện pháp chăm lo, cải thiện đk làm việc nâng cao thu nhập và đ/s vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ

1.4-Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa BCH CĐ và NSD LĐ, họp giao ban định kỳ với chuyên môn đồng cấp

2.6-Tổ chức kết nạp đoàn viên và công bố Quyết định kết nạp

4.5- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do CĐ cấp trên trực tiếp chỉ đạo…

-0.25

Chưa thực hiện giảm chi hành chính theo chỉ đạo của CĐN

90

VM

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

38

CĐ Trường ĐH Công nghệ và Quản lý HN

93

1.1 - Cử người tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ đã được pháp luật quy định.

1.2- Tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện công khai những việc CBNGNLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật.

1.3- Tham gia với NSDLĐ đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNGNLĐ. 

2.1 - Có trên 90% tổng số CBNGNLĐ gia nhập CĐ của đơn vị

2.2- Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức tập huấn, cử cán bộ

3.4- Hoàn thành chỉ tiêu Quỹ Mái ấm Công đoàn, các loại quỹ ủng hộ do CĐGD Việt Nam phát động.

-1

Không nộp dự toán kinh phí CĐ, không thực hiện giảm chi hành chính theo chỉ đạo của CĐN

88.5

VM

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

-0.4

Không nộp báo cáo 6 tháng đầu năm, báo cáo Tổng kết công tác công đoàn

39

CĐ Trường ĐHDL Phương Đông

92

1.1 - Đại diện CBNGNLĐ thương lượng tập thể có hiệu quả, nhằm xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đạt được những điều khoản có lợi hơn cho CBNGNLĐ

1.2 - Tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; thực hiện công khai những việc CBNGNLĐ được biết

2.4- Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên phải có quyết định bằng văn bản của ban chấp hành hoặc ban thường vụ CĐCS

2.6-Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp; đoàn viên được nhận thẻ đoàn viên

2.8- Hoàn thành dự toán thu tài chính và trích nộp lên công đoàn cấp trên đúng quy định.

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, CBNGNLĐ và báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên.

3.2 - Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số; không mắc các tệ nạn xã hội.

4.1- Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, tiêu biểu

-0.5

không thực hiện giảm chi hành chính theo chỉ đạo của CĐN

87. 5

VM

-0.5

Không thực hiện thu nộp Quỹ Mái ấm công đoàn

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBKT

-0.4

Không nộp báo cáo số liệu phục vụ ĐH CĐGDVN, báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm học 2017 - 2018

40

CĐ Trường ĐH Thành Tây

70

1.1- Đại diện CBNGNLĐ thương lượng tập thể có hiệu quả, nhằm xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đạt được những điều khoản có lợi hơn cho CBNGNLĐ

- Cử người tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ

1.2- Tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện công khai những việc CBNGNLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức đối thoại định kỳ; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đúng thời gian, quy trình và đạt hiệu quả.

- Phối hợp với NSDLĐ vận động đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

1.3- Tham gia với NSDLĐ xây dựng, giám sát thực hiện tốt các nội quy, quy định; định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật.

- Tham gia giải quyết việc làm, có nhiều biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong đơn vị.

- Phối hợp với NSDLĐ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

- Tham gia với NSDLĐ đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNGNLĐ. 

1.4- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn và NSDLĐ; họp giao ban định kỳ với chuyên môn đồng cấp

1.7- Phối hợp với NSDLĐ phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động; làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật trong đơn vị.

1.8- Tổ chức thực hiện các hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban kiểm soát đúng quy định.

2.1-Có trên 90% tổng số CBNGNLĐ gia nhập công đoàn của đơn vị.

2.2- Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên triệu tập.

- Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2.3- Có trên 70% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.

2.6- Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy vi tính, danh sách đoàn viên mới kết nạp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ hàng năm.

- Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp; đoàn viên được nhận thẻ đoàn viên

3.1-Phối hợp với NSDLĐ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

3.4- Hoàn thành chỉ tiêu Quỹ Mái ấm Công đoàn, các loại quỹ ủng hộ do CĐGD Việt Nam phát động.

4.1- Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, tiêu biểu

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật đạt hiệu quả cao, là điển hình, tiêu biểu.

4.4- Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và NSDLĐ.

4.5- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo; các phong trào thi đua, các cuộc vận động

- 0.25

Không nộp dự toán kinh phí công đoàn

67

TB

-0.5

Không thực hiện giảm chi hành chính theo chỉ đạo của CĐN

-0.5

Không tham gia cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo VN

-0.5

Không tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XV CĐGD Việt Nam

-0.5

Không tham gia chương trình Tết sum vầy 2018

-0.5

Không có sản phẩn tham gia trưng bày tại HN Sơ kết lao động sáng tạo

-0.5

Không tham gia hỗ trợ bão lũ các tỉnh miền núi phía Bắc năm học 2017 - 2018

-0.2

Không nộp báo cáo Sơ kết Nghị quyết 29

-0.2

Không nộp báo cáo số liệu phục vụ Đại hội CĐGDVN

-0.2

Không nộp báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ

-0.2

Không nộp báo cáo tổng kết UBKT

+1

Không trừ điểm tiêu chí Quản lý đoàn viên bằng phần mềm QLĐV trực tuyến

41

CĐ Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

98

2.4- Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên phải có quyết định bằng văn bản của ban chấp hành hoặc ban thường vụ CĐCS.

3.1-Phối hợp với NSDLĐ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Không xếp loại vì không nộp kinh phí công đoàn (theo QĐ số 1908/QĐ-TLĐ ngày 29/12/2016)

42

CĐ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

97

2.7 - Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị ban chấp hành; công khai quyết toán thu chi

2.8-  Hoàn thành dự toán thu tài chính và trích nộp (đoàn phí, kinh phí công đoàn) lên công đoàn cấp trên đúng quy định.

4.1- Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, tiêu biểu

Không xếp loại vì không nộp kinh phí công đoàn (theo QĐ số 1908/QĐ-TLĐ ngày 29/12/2016)

44

CĐ Trường ĐH Công nghệ Đông Á

93

1.2-Tổ chức đối thoại định kỳ; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đúng thời gian, quy trình và đạt hiệu quả.

1.4-Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa BCH CĐ và NSD LĐ, họp giao ban định kỳ với chuyên môn đồng cấp

1.7- Có kế hoạch phát động thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động

2.1 - Có trên 90% tổng số CBNGNLĐ gia nhập CĐ của đơn vị

2.9 - Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị do công đoàn cấp trên tổ chức

4.5- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do CĐ cấp trên trực tiếp chỉ đạo…

Không xếp loại vì không nộp kinh phí công đoàn (theo QĐ số 1908/QĐ-TLĐ ngày 29/12/2016)

44

CĐ Trường ĐHDL Đông Đô

88

1.1 - Đại diện CBNGNLĐ thương lượng tập thể có hiệu quả, nhằm xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đạt được những điều khoản có lợi hơn cho CBNGNLĐ

1.2 - Tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; thực hiện công khai những việc CBNGNLĐ được biết.

- Tổ chức đối thoại định kỳ; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đúng thời gian, quy trình và đạt hiệu quả.

1.3- Tham gia giải quyết việc làm, có nhiều biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong đơn vị.

- Phối hợp với NSDLĐ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW

- Tham gia với NSDLĐ đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNGNLĐ. 

1.7- Phối hợp với NSDLĐ phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động; làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật

- Có kế hoạch phát động thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

2.2- Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức tập huấn, cử cán bộ

2.6- Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy vi tính, danh sách đoàn viên mới kết nạp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ hàng năm.

- Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp; đoàn viên được nhận thẻ đoàn viên

2.7 - Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị ban chấp hành; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị, doanh nghiệp

2.8- Hoàn thành dự toán thu tài chính và trích nộp lên công đoàn cấp trên đúng quy định.

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, CBNGNLĐ và báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên.

- Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức.

3.1- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và CBNGNLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, doanh nghiệp.

- Phối hợp với NSDLĐ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

3.3- Tổ chức và tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hội thi của ngành và địa phương tổ chức.

4.1- Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, tiêu biểu.

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.

4.3- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật đạt hiệu quả cao, là điển hình, tiêu biểu.

4.4- Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và NSDLĐ.

4.5- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo; các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

Không xếp loại vì không nộp kinh phí công đoàn (theo QĐ số 1908/QĐ-TLĐ ngày 29/12/2016)

45

CĐ Trường ĐH Thăng Long

84

1.7- Phối hợp với NSDLĐ phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động; làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật

- Có kế hoạch phát động thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

1.8- Tổ chức thực hiện các hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban kiểm soát đúng quy định.

2.2-Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.

- Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cấp trên triệu tập.

- Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2.4- Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên phải có quyết định bằng văn bản của ban chấp hành hoặc ban thường vụ CĐCS.

2.6- Quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy vi tính, danh sách đoàn viên mới kết nạp được cập nhật thường xuyên, đầy đủ hàng năm.

- Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định kết nạp; đoàn viên được nhận thẻ đoàn viên theo quy định.

2.8- Không vi phạm trong sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.

- Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, CBNGNLĐ

2.9- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, CBNGNLĐ và báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên.

3.4- Vận động CBNGNLĐ có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong công tác; tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

- Hoàn thành chỉ tiêu Quỹ Mái ấm Công đoàn, các loại quỹ ủng hộ do CĐGD Việt Nam phát động.

4.5- Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo; các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Không xếp loại vì không nộp kinh phí công đoàn (theo QĐ số 1908/QĐ-TLĐ ngày 29/12/2016)

46

CĐ Trường ĐH Đại Nam

83

1.1- Cử người tham gia các hội đồng liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ

1.2- Tổ chức đối thoại định kỳ; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đúng thời gian, quy trình …

1.3- Phối hợp với NSDLĐ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

- Tham gia với NSDLĐ đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBNGNLĐ. 

1.4 - dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn và NSDLĐ….

1.7- Phối hợp với NSDLĐ phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động; làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật trong đơn vị.

- Có kế hoạch phát động thi đua, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

2.2 - Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.

- Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn; cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do công đoàn cấp trên triệu tập.

2.4- Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên phải có quyết định bằng văn bản của ban chấp hành hoặc ban thường vụ CĐCS.

2.6- Có sổ nghị quyết, ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp theo quy định; có báo cáo, kết luận kiểm tra định kỳ và đột xuất

2.7-Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị ban chấp hành;

2.8- Hoàn thành dự toán thu tài chính và trích nộp lên công đoàn cấp trên đúng quy định.

- Không vi phạm trong sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.

- Thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, CBNGNLĐ.

2.9- Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức.

4.2- Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.

Không xếp loại vì không nộp kinh phí công đoàn (theo QĐ số 1908/QĐ-TLĐ ngày 29/12/2016)

47

CĐ Trường ĐHDL Lương Thế Vinh

Không xếp loại vì không nộp báo cáo chấm điểm CĐCS vững mạnh

48

CĐ Trường ĐH SP Kỹ thuật HY

Không xếp loại vì không nộp báo cáo chấm điểm CĐCS vững mạnh

 

Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo để các đơn vị biết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 09/7/2018, đơn vị nào có ý kiến khác với kết quả xếp loại của Hội đồng thi đua, đề nghị phản ánh về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức), điện thoại 0243.823.0016, hoặc 0912 501 959 (đ/c Trần Mạnh Thắng) để tổng hợp, báo cáo Thường trực xem xét, giải quyết./.

                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG

                                                                                                   CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Công đoàn cấp trên cơ sở; 

- Các CĐCS trực thuộc;         qua Website CĐGDVN                                                              (đã ký)

- Lưu: VT, BToC.

                                                                                              Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn