Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155 /CĐN-VP

V/v triệu tập đại biểu tham dự hội nghị

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

 

 

- Công đoàn giáo dục các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam.

          

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục (CĐGD) Việt Nam triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian: 01 ngày thứ Ba, 24/7/2018.

2. Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn, Số 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Thành phần

- Công đoàn giáo dục các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương: Mỗi đơn vị cử 01 đại biểu là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch tham dự;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Vùng: Mỗi đơn vị cử 03 đại biểu là Chủ tịch + Phó Chủ tịch và cán bộ phụ trách văn phòng công đoàn tham dự;

- Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Vùng: Mỗi đơn vị cử 01 đại biểu là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch tham dự;

 - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam: Mỗi đơn vị cử 02 đại biểu là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và cán bộ chuyên trách văn phòng công đoàn tham dự.

4. Nội dung

4.1. Buổi sáng (Từ 07h30’)

- Thông qua Báo cáo Tổng kết năm học 2017 - 2018 và triền khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019;

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Tham luận, thảo luận;

- Khen thưởng năm học 2017 - 2018.

4.2. Buổi chiều (Từ 13h30’)

- Triển khai Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV;

- Thông qua các chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Thông qua Quy chế khen thưởng của CĐGD Việt Nam (thay thế Quy chế khen thưởng ban hành theo Quyết định 162/QĐ-CĐN, ngày 19/7/2016 của CĐGD Việt Nam);

- Chia tay Chủ tịch công đoàn các đơn vị nghỉ hưu trong năm học 2017 - 2018.

4.3. Buổi tối (Từ 18h30’)

- Giao lưu, gặp mặt đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị.

5. Kinh phí, phương tiện đi lại, khách sạn

5.1. Kinh phí

- CĐGD Việt Nam chi kinh phí tổ chức Hội nghị.

- Kinh phí đi lại, ăn nghỉ, công tác phí do cơ quan cử đại biểu tham dự chi trả.

5.2. Phương tiện đi lại, khách sạn (Có văn bản thông tin kèm theo).

Nhận được công văn triệu tập, đề nghị các Đại biểu báo cáo cấp ủy, lãnh đạo cấp trên và tham dự Hội nghị đúng thời gian quy định./.

(Đề nghị đại biểu xác nhận việc tham dự Hội nghị trước 17h00’ ngày 16/7/2018 với  Ban Tổ chức Hội nghị: Đ/c Trần Văn Hùng - Chánh Văn phòng CĐGD Việt Nam: 0988978487; Email: tvhung.cdgd@moet.edu.vn; Đ/c Nguyễn Thị Thanh - CV Văn phòng CĐGD Việt Nam: 024.38453118; 0983130695).

 

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: VT, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

­­

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

Chi tiết file tải về : Công văn 155/CĐN-VP vaf việc triệu tập hội nghị và phụ lục thông tin đính kèm
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn