Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 05 /HD - CĐN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  08   tháng 6 năm 2018

 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức hoạt động “Tháng hành động Vì môi trường”

hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2018

 

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 08/6/2018, Công đoàn Giáo dục (CĐGD)  Việt Nam hướng dẫn Công đoàn các đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc  (gọi chung là Công đoàn các đơn vị) triển khai, thực hiện từ ngày 01 đến ngày 30/6/2018 với các nội dung sau:

I. Tổ chức hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018

1. Công đoàn các  đơn vị báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện  Công văn số 1964/BGD ĐT- KHCNMT ngày 16/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, Hướng dẫn số  962/HD-TLĐ ngày 18/5/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động “ Tháng Hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam’’ hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2018, đến cán bộ, nhà  giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và học sinh, sinh viên (HSSV) trong đơn vi, trường học, thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người.

  2. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bảo vệ môi trường, Ngày vì môi trường đến CBNGNLĐ, HSSV trong đơn vị.

  3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của công tác bảo vệ môi trường, triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường tại đơn vị, nâng cao nhận thức cho CBNGNLĐ, HSSV về vai trò, ý nghĩa của công tác - An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), các hoạt động“Tháng hành động vì Môi trường” và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.

    4. Tổ chức, vận động CBNGNLĐ, HSSV tham gia trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở khu làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, ký túc xá sinh viên và khuôn viên của đơn vị; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường trong đội ngũ CBNGNLĐ, HSSV.

     5. Thời gian tổ chức các hoạt động “Tháng hành động Vì Môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 được tổ chức từ ngày 01 đến 30/6/2018 đảm bảo  thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng đơn vị, trường học, tránh hình thức, lãng phí.

 II. Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới 08/6/ 2018

    1. Triển khai công tác tuyên truyền cho CBNGNLĐ, giáo dục HSSV nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo Việt Nam như: Cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức Quốc tế liên quan tới biển, đảo Việt Nam;

   2. Tuyên truyền các nội dung, các vấn đề liên quan đến kinh tế biển, đặc biệt là giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế; tuyên truyền về việc sử dụng, thu gom, phân loại, xử lý chất thải, đặc biệt là rác thải nhựa và nilon tại khu vực bãi biển đến CBNGNLĐ, HSSV; tổ chức truyền thông về Tuần lễ biển đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2018 với chủ đề“Cùng chung tay gữi lấy màu xanh của biển”.

   3. Vận động CBNGNLĐ, HSSV tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lồng ghép kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và hải đảo của Tổ quốc,  gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững vào các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho CBNGNLĐ, HSSV tham gia, tổ chức các chương trình dã ngoại hướng về biển đảo, thu gom rác thải tại các bãi biển.

    4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn nội dung về công tác bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ biển đảo trong Tuần lễ biển đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày đại dương Thế giới năm 2018.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Đăng tải 2 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam trên Website CĐGD Việt Nam.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai của các đơn vị, trường học.

- Tổng hợp Báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Công đoàn các đơn vị

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, Tuần lễ biển đảo, hưởng ứng Ngày đại dương Thế giới và ATVSLĐ trong tình hình mới, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị, trường học và lựa chọn các khẩu hiệu (đính kèm) phù hợp với đơn vị.

- Tổ chức bình chọn, tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nội dung này tại đơn vị và tổng hợp báo cáo kết quả theo mẫu đính kèm gửi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) trước ngày 30/7/2018.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Văn Dực Chuyên viên, Ban Chính sách - Pháp luật; Điện thoại:  02438489307 hoặc số 0913587786.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai, thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- CĐ ĐH Quốc gia, ĐH vùng;

- CĐ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- CĐ các Trường ĐH, CĐ và các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, Ban CSPL

 

 

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ

   CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

 

Chi tiết file tải về:

+ Hướng dẫn Số 05/HD-CĐN và khẩu hiệu tuyên truyền, biểu mẫu báo cáo

+ Hướng dẫn của TLĐ và CV của Bộ GD&ĐT
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn