Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 127/KH-CĐN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM

Thực hiện Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam

 triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản,

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 

I. Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá thực trạng và kết quả sau 5 năm thực hiện Kế hoạch số 207/KH-CĐN ngày 29/7/2104 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam về việc Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CĐGD các cấp trong việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; làm căn cứ để CĐGD các cấp tổ chức sơ kết đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

- Nội dung báo cáo bám sát Kế hoạch số 207/KH-CĐN ngày 29/7/2104 của CĐGD Việt Nam về việc Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; có số liệu minh chứng cụ thể về kết quả hoạt động.

II. Nội dung

- Tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện trong hệ thống CĐGD Việt Nam.

- Tổng hợp các kiến nghị và đề xuất với các cơ quan hữu quan về giải pháp tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW của CĐGD Việt Nam.

III. Tổ chức thực hiện

3.1.  Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết Kế hoạch hành động trong hệ thống công đoàn ngành Giáo dục (Có kế hoạch chi tiết riêng) và hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo.

- Khảo sát một số đơn vị về kết quả tổ chức thực hiện

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết cấp công đoàn ngành vào dịp tổng kết năm học 2017-2018.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về kết quả 5 năm triển khai thực hiện và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

3.2 Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các Đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục trong ngành

- Căn cứ kế hoạch của CĐGD Việt Nam, CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công đoàn các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch hành động theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Xây dựng báo cáo kết quả sau 05 năm thực hiện kế hoạch hành động (theo Đề cương báo cáo gửi kèm).

- Có giải pháp tuyên truyền phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng.   

 - Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác khảo sát (nếu có).

Các đơn vị báo cáo gửi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) địa chỉ Số 2 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội và email tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn.  hoặcđịa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam, trước ngày 30/6/2018. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua Bna TG-NC, điện thoại 04.37347469; 04.37340281 hoặc đồng chí Đặng Hoàng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, ĐT: 0983 082 370 để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

 - Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT (để b/c);

- Ban Tuyên giáo,Tổng LĐLĐ (để b/c);

 - Các Sở GDĐT (để p/h);

 - CĐGD các tỉnh/TP; 

 - CĐ các ĐHQG, ĐH Vùng, trường ĐH,   CĐ và đơn vị trực thuộc;

 - UV BCH CĐGDVN;

 - Các ban, VP2 CĐGDVN;

 - Lưu VP, TGNC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức    

Chi tiết file tải về : Kế hoạch và Đề cương báo cáo

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn