Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
   

Số: 131/CĐN-BToC

V/v đôn đốc nộp hồ sơ chấm điểm xếp loại công đoàn và hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương năm 2018  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 Hà Nội,  ngày 04 tháng 6 năm 2018

          Kính gửi: 

                           - Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; Công đoàn các Đại học vùng;

                           - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 18/8/2015 về Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành Giáo dục; Hướng dẫn số 07/HD-CĐN ngày 19/5/2015 về Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục; Hướng dẫn số 05/CĐN ngày 25/3/2015 về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”,

Để kịp thời tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá, xếp loại và khen thưởng theo quy định, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam yêu cầu Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018 (đối với những đơn vị thực hiện tổng kết theo năm học); rà soát đối tượng đủ điều kiện đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương năm 2018, lập hồ sơ gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo quy định.

 Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ xét, đánh giá, xếp loại và khen thưởng những đơn vị nộp đủ hồ sơ và đúng thời gian quy định tại Hướng dẫn.  

Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 2 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội; file mềm gửi về địa chỉ email: bantochuc@congdoangdvn.org.vn.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, BToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn