Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:  126 /CĐN-TGNC

V/v tuyên truyền, vận động nhà giáo, người lao động

thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc.

           

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, từ ngày 24 đến 27/6/2018 sẽ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, kỳ thi năm nay tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh, thành phố, mỗi tỉnh, thành phố là một cụm thi do sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với sự phối hợp của các trường đại học, cao đẳng; trong đó có một số điểm mới so với kỳ thi năm 2017. Để góp phần vào thành công của kỳ thi, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn các đại học quốc gia, đại học vùng, công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc (gọi chung là công đoàn các đơn vị) thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn đồng cấp quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia; Công văn số 1472/BGDĐT-QLCL ngày 16/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018. Phổ biến đầy đủ quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ, nhà giáo, người lao động nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về những nội dung cơ bản của kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi và tuyển sinh năm 2018.

2. Tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhà giáo, người lao động được điều động làm nhiệm vụ ở các hội đồng in, sao đề thi, coi thi, chấm thi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thi, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, vi phạm hoặc sai sót trong suốt quá trình tổ chức coi thi, chấm thi.

3. Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh năm 2018 theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trung thực, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến về công tác chuẩn bị, tổ chức thi, chấm thi; phát hiện khó khăn, bất cập và để xuất giải pháp xử lý; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trực tiếp tham gia thực hiện nhiện vụ ở các hội đồng thi. Đồng thời động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công chung của kỳ thi. Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông và trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, website của CĐGD Việt Nam, cập nhật các yêu cầu mới về kỳ thi và thông tin về Công đoàn Giáo dục Việt Nam để phối hợp chỉ đạo.

Nhận được công văn này đề nghị công đoàn các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Mọi thông tin về kỳ thi đề nghị các đơn vị liên hệ với CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo-Nữ công (Đ/c Đặng Hoàng Anh, Trưởng ban, số điện thoại :0983082370)

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT (để b/c);

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để b/c);

- LĐLĐ các tỉnh (để phối hợp);

- Lãnh đạo, các ban, VP2 CĐGDVN;

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Minh Đức

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn