Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 113 /CĐN- TGNC

Về việc tuyên truyền kết quả

Đại hội XV CĐGD Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

                    

                            Kính gửi:

 

 

 

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

     

Đại hội Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 19/4 đến 20/4/2018 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được của công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

CĐGD Việt Nam cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền kết quả Đại hội XV CĐGD Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, đề nghị công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc (gọi tắt là các đơn vị) căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình triển khai, tổ chức các hoạt động phù hợp để tuyên truyền tới cán bộ, nhà giáo, người lao động về kết quả Đại hội.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ qua Ban Tuyên giáo –Nữ công CĐGD Việt Nam, điện thoại 02437340281.

(Nội dung tuyên truyền về kết quả Đại hội được đính kèm công văn này)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

  Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về: Công văn số 113/CĐN - TGNC và Đề cương tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV (2018-2023)

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn