Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 112 /CĐN

V/v hướng dẫn tổng kết hoạt động

công đoàn  năm học 2017 - 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

            Kính gửi:   

        - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                                                       - Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT; Công đoàn các Đại học Quốc gia,                             

                                                          Đại học vùng;

                                                       - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

 Thực hiện chương trình công tác, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các đơn vị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

 A. VỀ TỔ CHỨC TỔNG KẾT

              Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2017-2018, các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện theo 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam và những nội dung mà đơn vị đã triển khai trong năm học. Cùng với tổng kết các đơn vị đánh giá, xếp loại CĐCS; bình xét, đề xuất khen thưởng và tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân; đồng thời xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

B. VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT

 I. Tình hình đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ)

Đánh giá tình hình và những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ CBNGNLĐ và hiệu quả hoạt động công đoàn.

- Tổng quan về đơn vị - số lượng, chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ đến thời điểm 31/5/2018;  Tổng số đoàn viên công đoàn. 

- Diễn biến tâm tư, tình cảm của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương, của ngành; tình hình đời sống, thu nhập, việc làm,..

- Những vấn đề được phát hiện, đặt ra đối với tổ chức công đoàn; quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của đơn vị trong việc triển khai hoạt động công đoàn trong năm học.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 

1. Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Tập trung làm rõ từng nội dung về công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ. Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học của đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, nội dung công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện); trong đó nhấn mạnh những nội dung:

- Kết quả công tác hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ CBNGNLĐ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, trong công tác, trong tư tưởng, tình cảm,…

- Việc nắm bắt tình hình, những phát hiện, phối hợp giải quyết vấn đề liên quan đến chế độ chính sách; công tác phối hợp, tham mưu đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách đối với CBNGNLĐ.

- Các đề xuất và tác động trở lại của các tổ chức, đoàn thể, với cơ quan chức năng; các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng CBNGNLĐ;

- Chính sách đặc thù của địa phương  đối với CBNGNLĐ

- Khối các trường Đại học, cao đẳng  tập trung làm rõ hoạt động của công đoàn trong việc tham gia thực hiện cơ chế tự chủ Đại học; đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường, từ đó có giải pháp chăm lo, phát triển đội ngũ;

- Việc phối hợp ký thỏa ước LĐTT trong các đơn vị ngoài công lập

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động.

- Việc phát hiện, phối hợp đề xuất, xử lý những vụ vi phạm chế độ chính sách, việc làm, xâm hại danh dự, nhân phẩm CBNGNLĐ; giải pháp mà công đoàn phối hợp xử lý hiện tượng giáo viên vi phạm đạo đức, vi phạm dân chủ trường học?

- Công tác tri ân, tôn vinh, chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ CBNGLĐ

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xây dựng môi trường “Xanh - sạch - đẹp”; môi trường sư phạm thân thiện, sáng tạo?

- Đánh giá về việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục;

- Kết quả triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện; trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

2. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện); tập trung làm rõ nội dung sau:

- Những đổi mới trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương đổi mới của ngành giáo dục và hoạt động công đoàn; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống  cho CBNGLĐ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội công đoàn các cấp; (nội dung, giải pháp, kết quả đạt được);

 - Công tác tuyên truyền kết quả đại hội và Nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp;

- Công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ; 

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ quan, đơn vị, trường học; 

3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBNGNLĐ

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, đơn vị; nêu rõ các giải pháp, kết quả thực hiện; trong đó tập trung đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Hai tốt”, “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và những phong trào được triển khai của địa phương, đơn vị (Nêu rõ kết quả cụ thể, hạn chế, khó khăn vướng mắc, kinh nghiệm quá trình thực hiện).

- Công tác thi đua, khen thưởng và kết quả cụ thể.

4. Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học tại đơn vị. Nêu rõ những điểm mới về nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đã thực hiện. Kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện;

- Các giải pháp đã thực hiện và kết quả chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn;

- Kết quả về công tác phát triển đoàn viên, đảng viên (giới thiệu, kết nạp mới);

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp;

- Hoạt động của ban thanh tra nhân dân trường học;

- Đánh giá kết quả xây dựng kế hoạch và tổ chức đại hội công đoàn của đơn vị;

- Khối tỉnh, thành phố làm rõ giải pháp phối hợp chỉ đạo hoạt động ngành nghề khi giải thể CĐGD cấp huyện.

5. Về công tác nữ công

- Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai công tác nữ công? Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ? Công tác Bình đẳng giới?

- Một số hoạt động đặc thù giới được tổ chức tại đơn vị?

- Giải pháp chăm lo, bảo vệ, phát triển đội ngũ nữ CBNGLĐ; cơ chế chính sách của địa phương, đơn vị đối với nữ?

 - Việc triển khai các phong trào, chương trình công tác nữ công; kết quả và kinh nghiệm tổ chức hoạt động; những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác nữ công; Đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của đơn vị? Những đề xuất, kiến nghị, giải pháp điều chỉnh nhằm tổ chức phong trào thi đua “Hai giỏi” đảm bảo phù hợp và có chất lượng hơn?

- Cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nữ nhà giáo, cán bộ quản lý, nữ cán bộ nghiên cứu khoa học;

6. Về hoạt động đối ngoại

- Biện pháp và kết quả tham gia, phối hợp với chuyên môn duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, đào tạo và hiệu quả hoạt động công đoàn.

- Công đoàn tổ chức và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm giáo dục trong nước, trong khu vực và quốc tế.

- Đánh giá kết quả cụ thể. (Số liệu minh chứng).

7. Về công tác kiểm tra

Hoạt động kiểm tra của công đoàn và của UBKT công đoàn các cấp; tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; đánh giá kết quả thực hiện. (Số liệu minh chứng).

8. Về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Đánh giá công tác thu chi, sử dụng tài chính công đoàn; công tác kiểm tra tài chính, tài sản? Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn?

- Kết quả phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNGNLĐ; những khó khăn, tồn tại, bất cập.

III. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm chính đã đạt được;

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và giải pháp khắc phục;

3. Những đề xuất, kiến nghị.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

-Dự báo tình hình, biến động về: cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn, các điều kiện chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến công tác công đoàn của đơn vị trong năm học 2018-2019.

- Các đơn vị căn cứ vào 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội XV CĐGD Việt Nam; đồng thời căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đưa để xây dựng nhiệm vụ, chương trình công tác từ năm học  2018-2019 đảm bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện. 

C. SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Biểu mẫu thống kê số liệu năm học đính kèm hướng dẫn này tại website: www.congdoangdvn.org.vn, đề nghị các đơn vị tải xuống, cập nhật số liệu vào biểu mẫu và lưu ý không được thay đổi mẫu biểu để gửi về CĐGD Việt Nam tổng hợp toàn ngành.

D. THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO

Các đơn vị gửi báo cáo và các biểu số liệu về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 15/6/2018 theo đường thư điện tử và đường công văn, địa chỉ: số 2 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội; địa chỉ email: ngocthuycdgdvn@gmail.com

Nếu sau thời gian quy định, các đơn vị không gửi báo cáo và số liệu, CĐGD Việt Nam sẽ không thực hiện việc xếp loại thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018. Đối với CĐGD tỉnh, thành phố báo cáo số liệu toàn ngành (từ MN, TH, THCS,THPT và đơn vị trực thuộc).

Về hồ sơ thi đua, các đơn vị thực hiện theo Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19/7/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng và gửi về ban Chính sách Pháp luật trước ngày 01/7/2018.

            Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Trần Thị Ngọc Thủy- Phó Chánh Văn phòng CĐGD Việt Nam (ĐT: 0914347558) để  phối hợp giải quyết./.

 

  Nơi nhận:

   - Như trên (để t/h);

   - Các ban CĐGDVN(để p/h);

   - Lưu: VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

      Nguyễn Thị Bích Hợp

Chi tiết file tải về: 5 Phụ lục biểu số liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn