Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
   

Số: 01/UBKT

V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động

ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                Hà Nội, ngày  14  tháng  5  năm 2018

 

    Kính gửi:

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn  Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 869/TLĐ ngày 09/5/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018 và chuẩn bị cho việc xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018.

Nội dung báo cáo cần đánh giá về kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn trong 6 tháng (Từ tháng 11/2017 đến hết tháng 4/2018); nêu số liệu cụ thể và đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nêu những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong hoạt động; những đề xuất, kiến nghị (nếu có); đồng thời xây dựng chương trình công tác năm học 2018 - 2019.

Báo cáo nêu ngắn gọn, có 04 biểu phụ lục kèm theo và gửi về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 01 tháng 6 năm 2018 (để tiện cho việc tổng hợp đề nghị các đơn vị gửi trước qua Trang Lãnh đạo uybankiemtra trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc email: ttyen@moet.edu.vn). Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với Văn phòng UBKT CĐGD Việt Nam, điện thoại: 024 38237276.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;

- Lưu: VT, VP UBKT CĐGDVN.

 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

(đãký)

 

Nguyễn Ngọc Ân

 

Ghi chú: Để thuận lợi cho việc liên hệ và trao đổi công việc, UBKT CĐGDVN đề nghị các đơn vị cung cấp một số thông tin của đ/c Chủ nhiệm UBKT công đoàn: Họ và tên, số điện thoại di động, email. Xin cảm ơn!

Tài liệu đình kèm : 4 biểu mẫu báo cáo 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn