Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 Số: 04/HD - CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm  2018

HƯỚNG DẪN

Triển khai kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

 về công tác dân số trong tình hình mới

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-TLĐ ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn triển khai kế hoạch hành động về công tác dân số trong tình hình mới với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

 1. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc chỉ đạo, triển khai các vấn đề về công tác dân số nói chung và cụ thể hóa các nội dung trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Bí thư, trong đó chú trọng triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác dân số trong tình hình mới.

2. Tập trung nâng cao công tác tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức về công tác dân số cho cán bộ, nhà giáo và lao động (CBNGLĐ). Tăng cường công tác vận động CBNGLĐ nên sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc góp phần duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số; góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn các cấp đối với công tác dân số

- CĐGD các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương và kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

- CĐGD các cấp lồng ghép kế hoạch, hoạt động về công tác dân số vào chương trình công tác hàng năm, nhiệm kỳ; đưa mục tiêu thực hiện công tác dân số vào nhiệm vụ hoạt động của công đoàn.

2. Tuyên truyền, vận động về công tác dân số

- CĐGD các cấp cần có kế hoạch cụ thể hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám thai định kỳ, tầm soát dị tật bẩm sinh, phòng, tránh mang thai ngoài ý muốn, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và tử vong bà mẹ, trẻ em tới CBNGLĐ; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới (11/7) và ngày Dân số Việt Nam (26/12).

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, chia sẻ trách nhiệm của cả hai giới, tạo môi trường sống lành mạnh, nhằm chuyển đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới; vận động mỗi gia đình CBNGLĐ nên sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, không sinh con thứ 3 trở lên, đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên trang, chuyên mục, tạp chí, website...  để truyền thông về các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời giới thiệu các mô hình tốt, gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác dân số và nhân rộng trong các cấp công đoàn.

 3. Tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách dân số và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGLĐ

- CĐGD các cấp tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật đối với CBNGLĐ, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám chuyên khoa phụ sản cho nữ CBNGLĐ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định 1 số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; chú trọng công tác phổ biến pháp luật để nữ CBNGLĐ nắm vững pháp luật, biết tự bảo vệ mình; quan tâm công tác tư vấn pháp luật; phát hiện và có giải pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ danh dự, nhân phẩm của nhà giáo.

4. Tham gia nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về công tác dân số.

 CĐGD các cấp tham gia với các cơ quan chức năng trong việc tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác dân số gắn với xây dựng gia đình CBNGLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tham mưu với cấp ủy, phối hợp chuyên môn đồng cấp xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của cơ quan, đơn vị có cơ chế chính sách hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGLĐ, quan tâm đến phụ nữ và trẻ em,  đồng thời bổ sung, sửa đổi những nội dung chưa phù hợp với chính sách dân số hiện hành.

5. Tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn và phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác dân số.

CĐGD các cấp phân bổ nguồn kinh phí công đoàn đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số theo yêu cầu của nghị quyết gắn với công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác nữ công, công tác dân số và đưa nội dung “Dân số và phát triển” vào chương trình đào tạo, tập huấn hàng năm, nhiệm kỳ. 

 Tăng cường phối hợp với chính quyền đồng cấp, các đối tác, các nhà tài trợ và các các cơ quan liên quan trong việc chăm sóc nâng cao sức khỏe cho CBNGLĐ, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình nhà giáo văn hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. CĐGD các tỉnh, thành phố

- Căn cứ vào hướng dẫn của CĐGD Việt Nam và chỉ đạo của LĐLĐ địa phương, tùy theo điều kiện của mình, các đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

 - Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông và Ban Biên tập website CĐGD Việt Nam để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của các đơn vị. 

- Hàng năm cùng với việc báo cáo về LĐLĐ tỉnh các đơn vị gửi báo cáo về CĐGD Việt Nam.

2. Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Các đơn vị báo cáo và tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, trường học.

- Hàng năm các đơn vị báo cáo, đánh giá cùng với báo cáo tổng kết công tác nữ công của đơn vị.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đề  nghị CĐGD các cấp quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả; báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản và đường thư điện tử về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên Giáo -Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam hoặc email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn .

   Nơi nhận:

 - Đoàn chủ tich TLĐLĐVN (để b/c);

 - Ban Nữ công TLĐLĐVN (để b/c);

 - CĐGD các tỉnh, TP (để ph/h);

 - CĐ các ĐH Quốc gia, ĐH Vùng, CĐCQ Bộ   GD&ĐT; các trường ĐH, CĐ, đơn vị TT (để th/h);

  - Lư­u VT, Ban TG-NC.

 

    TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

    PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

    Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn