Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 92 /CĐN-TGNC

V/v: Ngăn chặn truyền đạo trái phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng

- Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố

 

         

         Thời gian vừa qua, ở một số địa phương đã xảy ra hiện tượng có một nhóm người tự xưng thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” xâm nhập vào một số trường học tuyên truyền, lôi kéo mọi người trong đó có cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tham gia vào “Hội”. Theo các cơ quan chức năng, đây là tổ chức tôn giáo chưa được pháp luật cho phép hoạt động, là những hành động phi pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới việc công tác, học tập rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, nhà giáo và học sinh sinh viên; tác động xấu đến tới an ninh trật tự trong các trường học, cơ sở giáo dục cũng như cuộc sống gia đình thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên.

          Trước tình hình này, để kịp thời ngăn chặn những sự việc như trên, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn tập trung triển khai một số công tác sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho CBNGNLĐ và học sinh sinh viên về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Thông báo rộng rãi tới toàn thể CBNGNLĐ và học sinh sinh viên trong nhà trường về sự phi pháp của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng, từ bỏ gia đình, công việc, học tập…

2. Có biện pháp thích hợp nắm bắt tình hình trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên  trường học, học sinh, sinh viên. Kịp thời báo cáo về các cấp có thẩm quyền,  phối hợp  xử lý khi phát hiện có những cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh sinh viên tham gia “Hội Đức thánh chúa Trời”.

3. Tăng cường các biện pháp bảo vệ, an ninh trường học, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người lạ mặt vào các nhà trường để truyền đạo trái phép.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện và báo cáo kịp thời về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để kịp thời giải quyết.  

Nơi nhận:

- Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tổng LĐ (để b/c);

- CĐGD các tỉnh/TP (để t/h);

- CĐ các ĐHQG, ĐHV, TĐH,CĐ và

Các đơn vị trực thuộc (để t/h);

- Lãnh đạo, các ban CĐGD VN;

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký

 

Vũ Minh Đức

 

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn