Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 68/CĐN-BToC

V/v may áo đồng phục nhận diện

của tổ chức công đoàn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3  năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

         

Thực hiện Thông báo số: 52/TB-TLĐ ngày 22/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết luận của đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, trong đó có nội dung quy định trang phục đại biểu chính thức dự Đại hội mặc áo nhận diện của tổ chức công đoàn.

 Để kịp may áo đồng phục cho đại biểu chính thức dự đại hội XV CĐGD Việt Nam được tổ chức vào ngày 19, 20/4/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị:

1. Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị khẩn trương cung cấp số đo may áo đồng phục của đại biểu chính thức dự Đại hội XV CĐGD Việt Nam theo hướng dẫn của Công ty may Nhà Bè.

2. Tập hợp số liệu theo Mẫu tổng hợp, gửi file về Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 29/3/2018 theo địa chỉ email: bantochuc@congdoangdvn.org.vn.

Lưu ý: Bảng hướng dẫn đo và Bảng tổng hợp đính kèm Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên về Ban Tổ chức, Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo số điện thoại: 024.32.11.53.29 để thống nhất thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo CĐGD VN;

- Lưu: VT, Ban ToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về: 

- CV 68 về việc may áo đồng phục nhận diện của tổ chức công đoàn

- Cách đo thông số sản phẩm

- Biểu mẫu tổng hợp đồng phục 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn