Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Số:  59/KH-CĐN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20  tháng 3 năm 2018

 

                                                  

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua yêu nước

chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV,

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII,

kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi

Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

           Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tổ chức công đoàn: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Đại hội Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam lần thứ XV; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII… Trên cơ sở Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/02/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐGD Việt Nam phát động phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và CĐGD các cấp. Cụ thể như sau:

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           1. Động viên CBNGNLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra của ngành giáo dục, của tổ chức công đoàn trong ngành giáo dục từ mỗi đơn vị công đoàn địa phương, cơ sở.

           2. Tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan, trường học. Trong đó tập trung quan tâm chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ NGNLĐ trên mọi phương diện.

           3. Phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc (trong đó quan tâm đến các NGNLĐ đang trực tiếp giảng dạy, công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, những nhà giáo có ý thức vượt qua mọi khó khăn để cống hiến cho ngành, cho xã hội) để nhân rộng trong đơn vị, địa phương và toàn quốc.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

         1. Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung, các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ NGNLĐ toàn ngành. Trọng tâm là nội dung “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và cụ thể hóa các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”; thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

           2. Phát động thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn” tới tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn trong ngành giáo dục nhằm phát huy tinh thần năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn trong ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong các nhà trường, các đơn vị, cơ sở giáo dục.

          3. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV nhiệm kỳ 2018 - 2023.

          4. Các đơn vị đăng ký thực hiện các sản phẩm, công trình có ý nghĩa, có hiệu quả để gắn biển: “Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV” và “Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII”; tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

         5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả năm “Vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn trong ngành giáo dục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực cho NGNLĐ, tham gia xây dựng chính sách có liên quan đến NGNLĐ ở ngành, địa phương; chủ động ký kết các thỏa thuận với các đối tác nhằm mang lại cho NGNLĐ các sản phẩm dịch vụ ưu đãi và tổ chức triển khai các thỏa thuận của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ký kết với các doanh nghiệp, các tập đoàn, các tổng công ty nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho NGNLĐ.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phong trào thi đua năm 2018 được tổ chức thành 02 đợt như sau:

            Đợt 1: Từ đầu năm đến 31/8/2018: Với chủ đề Thi đua lập thành  tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 01/5; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018); kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước; Chào mừng Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2018) và sơ kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với tổng kết năm học 2017 - 2018.

           Đợt 2: Từ 01/9/2018 đến 31/12/2018: Với chủ đề chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018); chào mừng và tổ chức thực hiện năm học mới 2018 - 2019; kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) gắn với sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Sau mỗi đợt thi đua, các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân và báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam.

          2. Các cấp công đoàn trong ngành giáo dục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức thi đua tại các cơ sở giáo dục, trường học đảm bảo phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức. Ban Chấp hành các cấp công đoàn phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phong trào, phát hiện, đề xuất khen thưởng theo quy định.

          3. Công đoàn Giáo dục Việt Nam sử dụng website công đoàn ngành và phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông tổ chức thông tin tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Các cấp công đoàn phối hợp, sử dụng các phương tiện thông tin tại địa phương, cơ sở giáo dục, trường học để tuyên truyền và chỉ đạo trong quá trình triển khai phong trào thi đua. Trong đó chú ý đến việc phát hiện kịp thời những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc để kịp thời tuyên dương, động viên, khích lệ NGNLĐ.

          Trong quá trình tổ chức, thực hiện các đơn vị thường xuyên phản ảnh, báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật, điện thoại: 024.32.115.092)./.

 

 

Nơi nhận:

- CĐGD các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- CĐ các ĐHQG, ĐH vùng, CĐ cq Bộ GD&ĐT;

- CĐ các trường ĐH, CĐ và CĐ các đơn vị trực thuộc;

- Các Ban thuộc CĐGDVN;

- Lưu: VT, Ban CSPL.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Ân

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn