CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:   27    /CĐN-TGNC

Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm

công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 29  tháng 01 năm 2018

 

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

         

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp; Ngành giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Công văn số 2144/TLĐ ngày 29/12/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGLĐ), trong đó tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của ngành nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0; tập trung tuyên truyền về Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đặc biệt, chú ý tuyên truyền vị trí, ý nghĩa của Đại hội, những thành tựu nổi bật của đội ngũ CBNGLĐ  và tổ chức Công đoàn đóng góp vào sự phát triển của đơn vị của Ngành và đất nước; tuyên truyền kết quả Đại hội; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn.

2.  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBNGLĐ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội của CBNGLĐ. Bố trí cán bộ theo dõi, kịp thời nắm bắt, tổng hợp ý kiến, tâm tư của CBNGLĐ; đề xuất các giải pháp và tham gia định hướng dư luận xã hội; vận động CBNGLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Triển khai các hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tác phong lề lối làm việc, nề nếp kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, trường học, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2018); tuyên truyền nội dung các bức thư của Bác, học tập tư tưởng đổi mới của Bác đối với giáo dục và đào tạo; xây dựng kế hoạch, lồng ghép các nội dung của Chỉ thị 05 vào các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống của Ngành; tọa đàm, giao lưu gặp mặt… nhằm làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tham gia xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác tham gia xây dựng Đảng.

3. Tuyên truyền sâu rộng về chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả; tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm…; tuyên truyền và triển khai các nội dung Tháng công nhân 2018 với những hoạt động phù hợp, trong đó tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo cho CBNGLĐ, gắn với kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Tổ chức tốt các hoạt động tri ân, tôn vinh nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú, các thế hệ nhà giáo nhân dịp chào mừng 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên CBNGLĐ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó đặc biệt khó khăn; tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chăm lo cho CBNGLĐ đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

4. Đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế góp phần vào thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; vận động CBNGLĐ tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành, trọng tâm là thi đua:“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019; đồng thời, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện tự chủ đối với các trường đại học, cao đẳng; tinh giản đầu mối và biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa XII; những chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục; phối hợp tổ chức, vận động CBNGLĐ tích cực tham gia góp ý Dự thảo luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học sửa đổi; tham gia vào việc xây dựng chế độ chính sách đối với NGNLĐ, nhất là thang bảng lương của nhà giáo theo tinh thần NQ 29.

5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài địa phương, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, sử dụng hiệu quả các trang thông tin điện tử; bên cạnh đó cần chú trọng nghiên cứu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBNGLĐ và định hướng tuyên truyền nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đối với chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, của ngành và của tổ chức công đoàn.

6. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CBNGLĐ, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa; tuyên truyền phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CBNGLĐ.

Trên đây là định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2018, CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các cấp căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trên để cụ thể hóa vào nội dung chương trình công tác cho phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức thực hiện . Đồng thời,  gửi báo cáo định kỳ về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo và Nữ công) và qua địa chỉ email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn hoặc: tuyengiaonucong (tại trang lãnh đạo của website CĐGD Việt Nam)./.

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Ban Tuyên giáo TLĐ (để b/c);

- Lãnh đạo, VP2 CĐGDVN (để biết);

- Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Hợp

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn