CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:   26   /CĐN-TGNC

Về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm

công tác Nữ công năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 29   tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2018-2023); năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp; Ngành giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Hướng dẫn số 2108/HD-TLĐ ngày 26/12/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018, Ban Th­ường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018 như­­ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền trong nữ Cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền,  giáo dục pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến nữ CBNGNLĐ; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công CĐGD các cấp ngay sau Đại hội; triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp, Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam; Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về mục tiêu, nhiệm vụ công tác Nữ công; chủ động tham mưu, đề xuất nội dung công tác nữ công trong chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hơn trong xây dựng kế hoạch hàng năm và cả nhiệm kỳ; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBNGNLĐ.

2. Tiếp tục thực hiện Kết luận 147/BCH-TLĐ ngày 04/02/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 02/KH-CĐN ngày 20  tháng 01 năm 2016 của CĐGD Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” trong nữ CBNGLĐ giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua này, Ban Nữ công  CĐGD các cấp triển khai việc tổ chức sơ kết tại cơ quan, đơn vị, trường học theo hướng dẫn của công đoàn ngành (CĐGD Việt Nam có văn bản riêng).

3. Vận động nữ CBNGNLĐ hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, trọng tâm là “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” vận động nữ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện tự chủ đối với các trường đại học, cao đẳng; tinh giản đầu mối và biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa XII; tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp, nghiên cứu sản phẩm khoa học ứng dụng, … tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.

4. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Nữ công; tập huấn về bình đẳng giới và lồng ghép giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ. Phát hiện, giới thiệu nữ CBNGNLĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị được khen thưởng chuyên đề, “Giải thưởng Phụ nữ”, “Tài năng sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”,... tổ chức đăng ký thi đua, khen thưởng chuyên đề cho nữ CBNGNLĐ từ đầu năm; tổ chức cho nữ CBNGNLĐ tham gia góp ý vào chương trình giáo dục phổ thông mới; dự thảo sửa đổi luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học; những chủ trương đổi mới của ngành, chế độ chính sách, thang bảng lương đối với nhà giáo; tăng cường công tác tư vấn pháp luật cho nữ CBNGNLĐ, giới thiệu, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chế độ, lao động, việc làm, chính sách đối với nữ.

5. Tổ chức các hoạt động  nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Phụ nữ, của ngành như: Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) , Ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3), Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Vì Trẻ em (01/6-30/6), Tết Trung thu, Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (Từ ngày 15/11-15/12), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)… Tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể các đơn vị có thể phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực như Hội nghị, Hội thảo, Hội thi, Diễn đàn, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nữ CBNGNLĐ…; tham mưu phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động như: Trại hè, biểu dương khen thưởng gia đình CBNGNLĐ, trẻ em vượt khó, học giỏi; tăng cường các hoạt động xã hội, giúp đỡ đối tượng là nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo được vay vốn, hỗ trợ từ các nguồn quỹ vì nữ CBNGNLĐ, “Quỹ mái ấm công đoàn - hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục”.

6. CĐGD Việt Nam phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt nữ cán bộ quản lý toàn ngành nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam; CĐGD các đơn vị phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp phát hiện, giới thiệu, đảm bảo tăng tỉ lệ nữ tham gia các vị trí cấp trưởng về quản lí, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học; chăm lo bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CBNGNLĐ; phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và có ý kiến, giải pháp kịp thời về các chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018, CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các cấp căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đảm bảo tốt chế độ thông tin, báo cáo; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/5/2018; báo cáo năm gửi trước ngày 25/10/2018 (có biểu số liệu kết quả công tác nữ công năm 2018 kèm theo) và các báo cáo chuyên đề khi có yêu cầu, gửi bằng văn bản về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên Giáo - Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam hoặc tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn.

   Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (b/c);

- Ban VSTB PN ngành GD (p/h);

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Lư­u VT, Ban TG-NC.

         TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

            PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

           Nguyễn Thị Bích Hợp

Chi tiết file tải về : Công văn 26 và biểu mẫu kèm theo
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn