CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /CĐN

V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ cho  

Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam

               Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:        - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

                        - Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                        - Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học vùng;                                    

                        - Công đoàn các đơn vị trực thuộc

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, để phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 trình tại Đại hội và tổng hợp ý kiến góp ý báo cáo chính trị, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Cung cấp số liệu theo các biểu mẫu đính kèm công văn này (Riêng khối tỉnh, thành phố phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động cấp huyện để tổng hợp số liệu toàn ngành).

2. Những đơn vị đã tổ chức Đại hội nhưng chưa gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XV theo Hướng dẫn số 07/HD-CĐN ngày 11/9/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam thì gửi ngay về CĐGD Việt Nam. Một số CĐGD tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội trong tháng 3 đề nghị gửi báo cáo ngay sau khi tổ chức Đại hội thành công.

 Để đảm bảo yêu cầu công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XV CĐGD Việt Nam, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nội dung trên và gửi về Văn phòng CĐGD Việt Nam trước ngày 10/3/2018, địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội và email: ngocthuycdgdvn@gmail.com

Trong quá trình thực hiện, mọi vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ đồng chí Trần Thị Ngọc Thủy – Phó Chánh Văn phòng, điện thoại DĐ: 0914 347558./.

Nơi nhận:

-          Như trên; (để thực hiện);

-          Các ban CĐGDVN (để biết);

-          Website CĐGDVN;

-         Lưu VT, VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

Chi tiết file tải về:

- Công văn 32/CĐN

- Biểu số liệu kèm theo

- Danh sách những đơn vị đã nộp báo cáo tổng hợp
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn