Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15  tháng  01 năm 2018

Số: 10/TB-CĐN

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu,

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2017 - 2018

                                 

Năm học 2017 - 2018, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Theo Công văn số 300/CĐN-CSPL ngày 04/10/2017 của CĐGD Việt Nam, tính đến ngày 01/01/2018 đã có 16 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có điều kiện thuận lợi và 18 các đại học, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc (gọi chung là Công đoàn các đơn vị) đăng ký hỗ trợ các đơn vị trường học vùng khó khăn với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Lãnh đạo CĐGD Việt Nam quyết định phân bổ xây nhà công vụ giáo viên tại 12 tỉnh đang gặp khó khăn (có danh kèm theo), CĐGD Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các địa phương, đơn vị thực hiện hỗ trợ báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp chuyên môn đồng cấp triển khai vận động nhà giáo, người lao động thực hiện việc quyên góp hỗ trợ theo đúng chủ trương, đúng quy định, đúng số kinh phí đã đăng ký và chủ động liên hệ với CĐGD tỉnh được nhận hỗ trợ (có địa chỉ kèm theo) để thống nhất cách thức, thời gian thực hiện;

2. Đối với các đơn vị được nhận hỗ trợ báo cáo cấp ủy Đảng, Liên đoàn Lao động địa phương, phối hợp chính quyền đồng cấp bố trí sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định; tổ chức tiếp nhận, thực hiện xây nhà công vụ giáo viên cho trường học đúng đơn vị đã đăng ký, đúng quy định của pháp luật; tiến hành xây dựng kế hoạch, bố trí thi công công trình cố gắng hoàn thành, bàn giao trong năm học 2017 - 2018;

3. Đối với Công đoàn các đơn vị không thuộc diện được hỗ trợ và quyên góp hỗ trợ đơn vị khác tiếp tục thực hiện cuộc vận động, duy trì phong trào “trường giúp trường”, “phòng giúp phòng” tại địa phương.

Các đơn vị đi hỗ trợ và các đơn vị nhận hỗ trợ thường xuyên báo cáo bằng văn bản quá trình thực hiện về CĐGD Việt Nam để kịp thời xử lý tình hình khó khăn ở các đơn vị theo 2 đợt:

 

- Đợt 1: Trước 01/04/2018.

- Đợt 2: Trước ngày 01/8/2018.

Địa chỉ: - Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 02 Trịnh Hoài Đức, Tp Hà Nội.

-         Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

Điện thoại liên hệ: Ban Chính sách - Pháp luật: 024.3848 9307; chuyên viên Nguyễn Văn Dực - DĐ 0913587786./.

Nơi nhận:

- Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT; (Để báo cáo)

- Lãnh đạo Bộ GD&ĐT ; (Để biết và phối hợp)

- LĐLĐ các tỉnh, Tp trực thuộc TW (Để biết và phối hợp)        

- Sở GD&ĐT, CĐGD các tỉnh, Tp trực thuộc TW;              Để

- Giám đốc, Hiệu trưởng, các Đại học,  CĐ các ĐH,         thực   

   Cơ quan Bộ GD&ĐT; CĐ trường ĐH, CĐ và các           hiện  

   đơn vị trực thuộc;                                                 

- Ban TV, VP2, UBKT, các Ban CĐGDVN;

- Lưu: VT, Ban CSPL

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về : Thông báo số 10 kèm biểu mẫu đi cùng

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn