Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 334/CĐN-BToC

V/v  báo cáo kết quả công tác đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08  tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số: 1699/TLĐ ngày 26/10/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, kế hoạch năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của đơn vị với các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của đơn vị trong năm 2017:

- Báo cáo các việc đã triển khai.

- Những khó khăn; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất kiến nghị.

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018.

Công đoàn các đơn vị Báo cáo và thống kê số liệu đầy đủ vào Phụ lục (Phụ lục đính kèm công văn này) gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 30/11/2017 theo địa chỉ email: bantochuc@congdoangdvn.org.vn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo CĐGD VN;

- Lưu: VT, Ban ToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Vũ Minh Đức

Chi tiết tải file về: Công văn Số 334/CĐN-BToC và biểu mẫu báo cáo đi kèm

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn