Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  329 /CĐN - CSPL

V/v  góp ý dự thảo Thông tư

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày  02 tháng  11  năm 2017

Kính gửi:

- Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đóng góp cho 02 dự thảo Thông tư:

- Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng trong các cơ sở giáo dục công lập

- Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Hai dự thảo này được đăng tải trên Website: www.moet.gov.vn và website: congdoangdvn.org.vn

Đây là hai thông tư quan trọng, liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Công đoàn các đại học, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc:

1. Thông tin về 2 dự thảo trên đến toàn thể đoàn viên là cán bộ, nhà giáo trong phạm vi quản lý/ phối hợp quản lý biết và đề nghị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho 2 dự thảo. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau đây:

a) Đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn QĐ số 244/2005/QĐ-TTg

 - Phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng

- Mức phụ cấp và cách tính.

- Phương thức và nguồn chi trả.

b) Đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn NĐ số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

- Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp.

- Nguồn kinh phí thực hiện

2. Hướng dẫn cán bộ, nhà giáo của đơn vị gửi ý kiến đóng góp về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc CĐGD Việt Nam để Ban soạn thảo căn cứ hoàn thiện, ban hành văn bản. Thời gian nhận ý kiến đóng góp: hết ngày 16/12/2017.

Địa chỉ email nhận thông tin, ý kiến đóng góp:

-         Công đoàn Giáo dục Việt Nam: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

-         Bộ Giáo dục và Đào tạo: tkhuong@moet.edu.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trường trực, VP,VP2, UBKT và các Ban

  CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, Ban CSPL

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về : Công văn Số 329/CĐN-CSPL kèm 2 dự thảo 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn