Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 321/CĐN - CSPL

V/v  thực hiện chương trình phúc lợi  

cho đoàn viên công đoàn với Tổng công ty

Đường sắt Việt Nam

Hà Nội, ngày 26  tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và

  Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Công văn số 348/CĐĐS ngày 03/10/2017 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam thông tin các nội dung về chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc biết và triển khai đến đoàn viên công đoàn, người lao động trong đơn vị, cụ thể:

1.     Giảm giá vé tàu cho đoàn viên công đoàn năm 2017

a)     Điều kiện áp dụng

-         Là đoàn viên công đoàn;

-         Áp dụng cho các đoàn tàu khách (trừ tàu SE1, SE2, SE3, SE4);

-         Áp dụng tại tất cả các điểm bán vé, các đại lý vé tàu hỏa trên cả nước.

b)            Mua vé cá nhân giảm 5% giá vé trong cùng thời điểm (áp dụng đến ngày 31/12/2017)

c)     Vé tập thể

-         Mức giảm căn cứ theo số lượng người đi tàu:

+  Từ 10 người đến 39 người giảm 7% giá vé cùng thời điểm.

+  Từ 40 người trở lên giảm 10% giá vé cùng thời điểm.

- Thời điểm áp dụng giảm giá vé đối với vé tập thể: Từ ngày 05/9/2017  đến 27/12/2017.

2. Đoàn viên công đoàn khi mua vé cá nhân và khi đi tàu xuất trình Thẻ đoàn viên công đoàn. Đối với tập thể, khi mua vé xuất trình danh sách thành phần đoàn, có xác nhận của Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở.

 

 

Trong quá trình triển khai chương trình, nếu có vướng mắc xin liên lệ với đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Công đoàn Đường sắt Việt Nam; điện thoại 024.3942 2571; DĐ 0913222554./.               

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực, VP, VP2, UBKT,

 các Ban CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, Ban CSPL

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn