Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 319/CĐN - CSPL

V/v thực hiện Cuộc vận động

“Ngày vì người nghèo” năm 2017

Hà Nội, ngày 19  tháng  10  năm 2017

Kính gửi:

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1620/TLĐ ngày 11/10/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam về việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2017, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 từ 17/10 đến 18/11/2017. Trong đó tập trung vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ và nộp vào “Quỹ vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại địa phương góp phần giúp người nghèo, hộ nghèo có cuộc sống ổn định.

Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) trước ngày 01/12/2017, địa chỉ số 02 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội hoặc Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, Ban CSPL

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Ân 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn