CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 57/UBKT

V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động

UBKT 6 tháng cuối năm 2017 và báo cáo nhiệm kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                Hà Nội, ngày 16  tháng 10  năm 2017

 

    Kính gửi:

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn  Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 329/HD-UBKT ngày 16/3/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp và công văn số 1599/UBKT ngày 06/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2017; chuẩn bị cho việc xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ 13 và xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra cụ thể như sau

I.  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG UBKT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

-    Báo cáo kết quả từ tháng 5/2017 đến hết thời điểm báo cáo (22/11/2017).

- Nội dung báo cáo cần đánh giá ngắn gọn về tình hình tổ chức cán bộ và kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn trong thời gian trên, nêu rõ số liệu cụ thể và đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nêu những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong hoạt động; những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (nếu có); đồng thời xây dựng chương trình công tác học kỳ II, năm học 2017 – 2018.

- Báo cáo 05 biểu phụ lục kèm theo và bản tự chấm điểm phân loại hoạt động UBKT năm học 2016 – 2017.

- Báo cáo gửi về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 22 tháng 11 năm 2017.

II. BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG UBKT

Báo cáo cần tập trung vào một số nội dung sau:

Phần I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ UBKT

1.      Về công tác tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo

Phản ánh được số lượng UBKT, kết quả phân loại hoạt động và những biến động về tổ chức, cán bộ của UBKT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng LĐLĐVN và Nghị quyết số 194/NQ-CĐN ngày 08/8/2016 của BCH CĐGD Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn giáo dục các cấp; công tác hướng dẫn, chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới; nêu rõ số liệu cụ thể, đánh giá những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân.

2. Về thực hiện nhiệm vụ

a) Đối với nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn: Nêu rõ số cuộc kiểm tra ở cùng cấp, cấp dưới, nội dung kiểm tra chủ yếu; nhận xét đánh giá tình hình thực hiện; tác dụng của kiểm tra.

b) Đối với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn: Nêu rõ số cuộc kiểm tra với tổ chức, cá nhân, cùng cấp, cấp dưới; nội dung kiểm tra; kết quả kiểm tra, tổng số vi phạm, nội dung vi phạm, số phải xử lý kỷ luật và các hình thức kỷ luật; tác dụng của kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nhận xét đánh giá tình hình vi phạm.

c) Đối với nhiệm vụ kiểm tra việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn: Nêu rõ số cuộc kiểm tra ở cùng cấp và cấp dưới; nội dung kiểm tra; kết quả kiểm tra (truy nộp, kiến nghị xử lý...), tác dụng của kiểm tra; nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

d) Đối với nhiệm vụ giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tình hình tiếp đoàn viên, công nhân lao động; việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; nêu rõ số đơn thư đã được tiếp nhận và giải quyết; nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giải quyết, tham gia giải quyết và kết quả, tác dụng của việc giải quyết.

đ) Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới, cán bộ kiểm tra: nêu rõ số lớp, số cán bộ được bồi dưỡng, số cán bộ được hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá nhận xét về công tác bồi dưỡng.

e) Đánh giá các hoạt động khác của Ủy ban kiểm tra theo Nghị quyết của đại hội công đoàn cấp mình đề ra.

3. Đánh giá chung: Mặt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

4. Những kiến nghị, đề xuất thông qua hoạt động kiểm tra:

- Các kiến nghị, đề xuất với công đoàn cấp trên.

- Các kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước (nếu có).

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ TỚI

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để đề ra chương trình công tác nhiệm kỳ tới cho phù hợp, cần bám sát một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ công đoàn các cấp đối với tổ chức và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.

- Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, nhằm giúp cho lãnh đạo công đoàn các cấp trong công tác quản lý, đảm bảo phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm về Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp phải chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa hàng năm.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động Ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra; lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra; chú trọng công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; thực hiện nghiêm việc kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có sai phạm.

- Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn; đảm bảo điều kiện làm việc và cơ chế chính sách phù hợp đối với cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn.

Ủy ban kiểm tra công đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (kèm theo 05 phụ lục báo cáo) để báo cáo với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp và gửi báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 10 tháng 12 năm 2017(để tiện cho việc tổng hợp đề nghị các đơn vị gửi trước qua thư điện tử uybankiemtra trong Trang Lãnh đạo trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam). Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với Văn phòng UBKT CĐGD Việt Nam, điện thoại: 04 38237276.

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;

- Ủy viên UBKT CĐGDVN;

- Lưu: VT, VP UBKT CĐGDVN.

 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Phạm Ngọc Hải

Chi tiết File tải về: Công văn số 57/UBKT và các biểu mẫu đi kèm
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn