Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 10/HD-CĐN

    Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Về triển khai hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018

 

Kính gửi:

    - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

               - Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

 

Căn cứ Chương trình Công tác năm học 2017 - 2018 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam ban hành theo Quyết định số 200/QĐ-CĐN ngày 02 tháng 10 năm 2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các đơn vị công đoàn trong ngành Giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 -  2018 như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLĐ; chủ trương, các bước tiến hành đổi mới của ngành; tham gia, góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi đơn vị, trường học và xã hội; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật trong đội ngũ CBNGNLĐ. Tập trung tuyên tuyền, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

2. Tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ. Tiếp tục đề xuất các chế độ, chính sách mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ. Tăng cường công tác tư vấn pháp luật; giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ; phát hiện bất cập, khó khăn vướng mắc và có giải pháp kịp thời. Tổ chức rà soát việc thực hiện chế độ Hợp đồng lao động đối với CBNGNLĐ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngành và tổ chức công đoàn.

3. CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong CBNGNLĐ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; biểu dương khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT để chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia có hiệu quả quá trình đổi mới giáo dục tại địa phương, đơn vị. CĐGD các các cấp tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động triển khai việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đối với nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. CĐGD các cấp tích cực, chủ động tham gia quản lý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương, đơn vị, trường học; tham gia quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới giáo dục đại học. CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám và quản lý đơn vị, trường học; tiếp tục đổi mới hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; từng bước thực hiện mục tiêu: mỗi cán bộ Công đoàn cấp trên là những chuyên gia giỏi để hỗ trợ Công đoàn cấp dưới; góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có giải pháp hỗ trợ công đoàn các trường ngoài công lập nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn. Tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS các trường ngoài công lập; đa dạng hóa phương thức và tích cực vận động CBNGNLĐ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn và các hoạt động do công đoàn các cấp tổ chức.

5. Đẩy mạnh nâng cao công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đoàn thể; Quan tâm tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành, Ban thường vụ CĐGD các cấp tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình trong đội ngũ nữ CBNGNLĐ. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Hai giỏi” và kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của ngành giáo dục.

6. Tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tài chính công đoàn cho Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở. Tiếp tục thực hiện phân cấp thu kinh phí công đoàn; thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách công đoàn, đặc biệt là đối với các đơn vị ngoài công lập; công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn..

7. Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn; tập trung kiểm tra công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn đồng cấp và cấp dưới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 194/NQ-BCH ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XIV về nâng cao nhất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục các cấp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết.

8. Chủ động tham gia và thực hiện việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác trong và ngoài nước, tiếp cận theo chủ trương chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tổ chức thành công Hội nghị ACT+1 lần thứ 33 tại Việt Nam.

9. Nghiên cứu, đổi mới tư duy, nhận thức, phương thức lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện; tập trung đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn.Tiếp tục đổi mới cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn ngành giáo dục. Tập trung cho công đoàn cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; sử dụng hiệu quả website của CĐGD Việt Nam. 

10. CĐGD các cấp phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn, động viên CBNGNLĐ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, có trách nhiệm cao đóng góp ý kiến vào các chủ trương đổi mới của ngành, đơn vị, nhà trường. Chủ động xây dựng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác và hoạt động công đoàn ngành Giáo dục năm học 2017 – 2018./.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1.      Công tác Văn phòng

 Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, lưu trữ và triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên; đảm bảo chế độ thông tin 2 chiều, thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động và chỉ đạo trên website của CĐGD Việt Nam và các website liên quan đến hoạt động công đoàn ở cơ sở; báo cáo kịp thời bằng các hình thức thích hợp về công đoàn cấp trên các thông tin và tình hình liên quan đến công tác tổ chức, điều hành, kết quả hoạt động, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác do công đoàn cấp trên chỉ đạo.

 Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Công đoàn trong tham mưu, giúp việc cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ các CĐCS; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn.

Tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu công đoàn định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công đoàn cấp trên.

2. Công tác Tuyên truyền – Giáo dục

Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhận diện thời cơ, thách thức của lao động và công đoàn khi Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0; có hình thức tuyên truyền thích hợp, hiệu quả nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

 Gắn công tác giáo dục, tuyên truyền với các chương trình công tác trọng tâm năm học 2017-2018 với những chủ trương lớn của ngành giáo dục và hoạt động công đoàn; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương, đơn vị, trường học; tham gia quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

 Tập trung tuyên tuyền, chỉ đạo tổ chức Đại hội CĐGD các cấp tiến tới Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền về diễn đàn APEC và các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017; tuyên truyền và triển khai về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Xây dựng thiết chế Công đoàn” nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho CBNGNLĐ; triển khai Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 và Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong CBNGNLĐ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành, trong đó tập trung phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn mới; Biểu dương khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

 Tổ chức hoạt động thiết thực tri ân, tôn vinh các Nhà giáo, cán bộ QLGD đã cống hiến vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam Nhân dịp 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  (20/11/1982 - 20/11/2017).

 Tích cực chuẩn bị tham gia Triển lãm “Nhà giáo sáng tạo” năm 2018 và các hoạt động chào mừng Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV.

 Công đoàn các đơn vị tăng cường gửi bài viết tuyên truyền về hoạt động công đoàn của đơn vị; về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế công đoàn” để đăng tải trên Website CĐGD Việt Nam. Phát huy vai trò của cộng tác viên tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội để viết bài.

3. Công tác Nữ công và bình đẳng giới

 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”và bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020; vận động nữ CBNGNLĐ tiếp tục hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Ngành, trọng tâm là phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV; Tuyên truyền, tham gia tổ chức và đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật cho lao động nữ.

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CBNGNLĐ nhân dịp các ngày kỷ niệm trong năm: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Tháng hành động Vì trẻ em (1/6-30/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng Dân số (tháng 12)…tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CBNGNLĐ.  Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động thường niên của Quỹ và Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” giai đoạn 2014-2018.

 Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác nữ công; bình đẳng giới và lồng ghép giới. Phát hiện, giới thiệu nữ CBNGNLĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị được khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” các cấp, “Tài năng sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, “Giải thưởng Phụ nữ”, “Giải thưởng Kovalepskaia”…; Tổ chức đăng ký thi đua, khen thưởng chuyên đề cho nữ CBNGNLĐ từ đầu năm.

 Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp phát hiện, giới thiệu, đảm bảo tăng tỉ lệ nữ tham gia các vị trí cấp trưởng về quản lí, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và nghiên cứu khoa học; đặc biệt quan tâm chuẩn bị đội ngũ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đảm bảo tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành nhiệm kỳ tới. 

 Ban nữ công CĐGD các cấp tổ chức sơ kết phong trào GVT-ĐVN giai đoạn 2016-2020 và lựa chọn các điển hình để đề nghị CĐGD Việt Nam khen thưởng trong dịp Lễ sơ kết Giỏi việc trường – Đảm việc nhà giai đoạn 2016-2020 do CĐGD Việt Nam tổ chức; phối hợp với Ban VSTBPN đồng cấp sơ kết công tác Bình đẳng giới, giai đoạn 2015-2020. Hướng dẫn xét Kỷ niệm chương VSTB Phụ nữ (tháng 4).

4. Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, người lao động

 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thoả ước lao động tập thể trong các cơ quan, đơn vị trường học theo đúng quy định; đặc biệt đối với CBNGNLĐ đang công tác tại các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

 Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho CBNGNLĐ trong quá trình lao động nghề nghiệp, trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện tại các nhà trường, các cơ sở giáo dục.

 Phát hiện, đề xuất, kiến nghị những tồn tại về chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ thuộc đơn vị quản lý.

5. Công tác tư vấn, giáo dục pháp luật; thực hiện dân chủ cơ sở

 Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của công đoàn giáo dục các cấp cho CBNGNLĐ; Duy trì, nâng cao số lượng và chất lượng đầu sách tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong việc trợ giúp pháp lý cho CBNGNLĐ.

 Công đoàn giáo dục các cấp tích cực, chủ động tham gia, phối hợp cùng chuyên môn, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng và thực hành dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động đầu năm học; Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với CBNGNLĐ ít nhất 1 lần/năm. Duy trì và tổ chức hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu.

6. Công tác xã hội từ thiện, thực hiện các cuộc vận động

 CĐGD các cấp xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ; tập trung khai thác, hướng dẫn CBNGNLĐ sử dụng các nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp do Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ký kết và thỏa thuận hợp tác. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để có thêm nguồn lực hỗ trợ hoạt động Công đoàn.

 Động viên CBNGNLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do địa phương và công đoàn giáo dục các cấp triển khai.

 Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; hỗ trợ các trường học, CBNGNLĐ các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.

7. Công tác Thi đua khen thưởng

 Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại cơ quan, đơn vị, trường học; tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.

 Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, lồng ghép với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

 Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội CĐGD các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng thời gian quy định.

8. Công tác Bảo hộ lao động

Công đoàn giáo dục các cấp (khối trực thuộc) chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại cơ quan, đơn vị, trường học; tổ chức tuyên truyền sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú trong đội ngũ CBNGNLĐ nhằm nâng cao nhận thức về Tháng hành động Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành,…đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện lao động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

9. Công tác Kiểm tra công đoàn

Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn giáo dục các cấp và chương trình công tác của UBKT năm học 2017-2018 đã được thông qua.

10. Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

 Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn Giáo dục các cấp tiến hành rà soát số liệu đoàn viên lao động trong đơn vị, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên; tuyên truyền, vận động 100% NGNLĐ trong đơn vị tham gia vào tổ chưc công đoàn.

 Tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội, hội nghị công đoàn giáo dục các cấp; đảm bảo 100% các đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện của công đoàn cấp trên. Đảm bảo 100% Ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng quy chế hoạt động của BCH, UBKT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban chấp hành sau đại hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội.

 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng tăng cường kỹ năng, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn giáo dục các cấp, đảm bảo 100% cán bộ công đoàn mới tham gia BCH lần đầu, cán bộ công đoàn chủ chốt ở cơ sở được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn giáo dục các cấp trong tổ chức và hoạt động công đoàn; chủ động phối hợp với chuyên môn trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả công tác.

 Đổi mới công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo dân chủ, sát thực và đúng quy định.

11. Công tác Tài chính công đoàn

Công đoàn các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các điều khoản về tài chính công đoàn theo Luật công đoàn, Nghị định của Chính phủ, các Quy định của Tổng Liên đoàn về Công tác tài chính công đoàn. Thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí, đặc biệt là các đơn vị ngoài công lập. Đảm bảo chi đúng qui định, minh bạch, rõ ràng, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên; giảm chi tiếp khách, chi hành chính và chi phí khác.

 

12. Công tác Đối ngoại

 Tăng cường công tác phối hợp giữa các Công đoàn cơ sở trong hoạt động chuyên môn; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn.

 Tích cực tham gia các hoạt động, các chương trình công tác đối ngoại của CĐGD Việt Nam, như: tham gia các đoàn công tác; dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế; đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế; ...

 Chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác trong hoạt động công đoàn với công đoàn các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

CĐGD Việt Nam đề nghị các Công đoàn các đơn vị trực thuộc; CĐGD các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, VP CĐN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn