Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 275/CĐN-CSPL

V/v: Thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm học 2017-2018

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

              Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

 

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

     

Căn cứ Chương trình công tác năm học 2017-2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;  Chương trình công tác và các nhiệm vụ giải pháp trong năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam (sau đây gọi chung là công đoàn các cơ quan, đơn vị) tham gia thực hiện dân chủ cơ sở trong  hoạt động của cơ quan, đơn vị năm học 2017-2018, tập trung một số vấn đề sau đây:

1. Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); Hội nghị người lao động (NLĐ) năm học 2017-2018 đúng nội dung, yêu cầu và thời gian theo quy định tại Công văn số 204/CĐN-CSPL ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ. Tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trong năm học 2016-2017; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018 của cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

2. Tăng cường tổ chức đối thoại; tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và đoàn viên công đoàn đề xuất nội dung đối thoại; lựa chọn nội dung đối thoại; chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại tối thiểu 1 lần/1 năm học nhằm giải đáp kiến nghị, thắc mắc đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ.

3. Tiếp tục phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế dân chủ phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

4. Kiện toàn tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP; tổ chức hướng dẫn và tập huấn cho Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo phát huy có hiệu quả các chức năng theo quy định.

5. Công đoàn các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện dân chủ cơ sở; tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ; tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 (theo mẫu báo cáo đính kèm) và gửi về địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật), Số 02, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội; Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn; trang lãnh đạo website CĐGD Việt Nam: chinhsachphapluat trước ngày 25/01/2018.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và thời gian theo quy định.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo);

- CĐGD tỉnh, thành phố (để tham khảo)

- Lưu: VP, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về : Công văn số Số: 275/CĐN-CSPL kèm biểu mẫu báo cáo
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn