Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNGVIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAMSố: 251/CĐN-BToC

V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, công đoàn các Đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

 

         

Thực hiện Hướng dẫn số 611/HD-TLĐ ngày 26/4/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, công đoàn các Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

I. Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức cho đoàn viên nghiên cứu Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII để tham gia góp ý tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp với các hình thức phù hợp; phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đoàn viên, tổ chức Công đoàn trong việc tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

II. Nội dung lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý về những điều, khoản trong Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung) với những nội dung theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cụ thể:

1. Đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam (Điều 1)

2. Về quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 3, 4)

3. Về cán bộ công đoàn (Điều 5, 6)

4. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn (Điều 7)

5. Về đại hội công đoàn các cấp (Điều 9)

6. Về ban chấp hành công đoàn các cấp (Điều 12)

7. Về ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các cấp (Điều 14)

8. Điều kiện, trình tự thành lập công đoàn cơ sở (theo Điều 15, 16)

9. Về nhiệm vụ của CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 17 đến Điều 22)

10. Về tổ chức, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên (Điều 23 đến Điều 33) 

11. Về tổ chức và hoạt động nữ công (Điều 35, 36)

12. Về tài chính, tài sản công đoàn (Điều 37, 38)

13. Về Ủy ban Kiểm tra công đoàn (Điều 39, 40, 41, 42)

14. Về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn (Điều 43, 44)

15. Các vấn đề khác liên quan: chỉnh sửa những câu, từ, cụm từ chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chồng chéo hoặc không cần thiết; vị trí của một số điều, khoản, tách chương, tách điều, chuyển nội dung từ các điều cho phù hợp, chặt chẽ, thống nhất.

III. Phương pháp lấy ý kiến

1. Lấy ý kiến bằng phiếu góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Ban thường vụ hoặc ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội, hội nghị triển khai Phiếu hỏi (Mẫu số 1) đến Đại biểu dự đại hội, hội nghị công đoàn về các điều, khoản trong Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII để các đại biểu cho ý kiến.

- Ban thường vụ hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập hợp ý kiến của các đại biểu (theo Mẫu số 2), báo cáo về công đoàn cấp trên trực tiếp.

2. Lấy ý kiến thông qua thảo luận trực tiếp

- Ban Chấp hành công đoàn lựa chọn những nội dung có liên quan trực tiếp, vấn đề đoàn viên đang quan tâm, để định hướng thảo luận tại đại hội, hội nghị công đoàn.

- Tập hợp ý kiến tham gia, góp ý của đại biểu và gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp.

IV. Thời gian thực hiện

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Gửi báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngay sau đại hội, hội nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, thời gian chậm nhất trước ngày 15/02/2018.

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc: Gửi báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngay sau khi tổ chức xong đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở, thời gian chậm nhất trước ngày 31/12/2017.  

Báo cáo của các đơn vị gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: Ban Tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 2, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: bantochuc@congdoangdvn.org.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về Ban Tổ chức CĐGD Việt Nam theo số điện thoại: 024.38230016 để phối hợp giải quyết.

(Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Mẫu số 1, Mẫu số 2 đính kèm công văn này tại website CĐGD Việt Nam)./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo, các ban CĐGD VN;

- Lưu: VT, Ban ToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 Vũ Minh Đức

Chi tiết File tải về:

- CV 251, dự thảo (Kèm CV251), Biểu mẫu 01, Biểu mẫu 02
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn