Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 231 /KH - CĐN

           Hà Nội, ngày  24  tháng 7  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

 

            Thực hiện Chương trình số 966/CTr-TLĐ ngày 20/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghi Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tới CĐGD các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGLĐ) và đội ngũ cán bộ công đoàn ngành Giáo dục.

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, những việc cần làm ngay theo lộ trình cụ thể; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, xây dựng và nâng cao đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới trong điều kiện hội nhập quốc tế.

- Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra một cách toàn diện, đồng bộ, khắc phục những hạn chế tồn tại góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh.

2. Yêu cầu.  

- Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ với các Chỉ thị, Nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội và của Chính phủ, của Ngành, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

- Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, cùng với Nghị quyết khác của Đảng ủy cấp trên  đối với đội ngũ CBNGLĐ.

- Cụ thể hóa các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng vào Chương trình hành động của Đại hội CĐGD các cấp và Đại hội XV CĐGD Việt Nam.

2. Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, phê bình và tự phê bình; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

2.1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của CBNGNLĐ

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, của tổ chức Công đoàn và hoạt động công đoàn ngành Giáo dục; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục; tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông, chủ động định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với chuyên môn, xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, trường học; xây dựng chuẩn mực về đạo đức, phong cách nhà giáo; nâng cao đạo đức công vụ, ứng xử của đội ngũ cán bộ công đoàn ngành Giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

             - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí tại cơ sở góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CBNGNLĐ, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

            - CĐGD chủ động nắm bắt diễn biễn tư tưởng của CBNGNLĐ qua nhiều kênh thông tin: báo chí, mạng xã hội, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, qua các diễn đàn trao đổi thông tin, sinh hoạt chuyên môn, công đoàn, các cuộc thi tìm hiểu để CBNGNLĐ tự giác học tập, nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết, từ đó nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

2.2. Làm tốt công tác tự phê bình và phê bình; xây dựng, nhân rộng các tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò người đứng đầu trong tổ chức CĐGD các cấp.

- Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Nội dung kiểm điểm cần tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó hàng năm mỗi CBNGLĐ phải đăng ký học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh để cuối năm có cơ sở đánh giá kết quả, phân loại cán bộ, công chức, xét thi đua. Xây dựng các gương điển hình trong lao động, công tác học tập, quản lý, lãnh đạo và cuộc sống để phổ biến và nhân rộng trong toàn Ngành.

-  Quản lý chặt chẽ công tác cán bộ của công đoàn và nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là cán bộ chủ chốt; phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý; quy trình, quy hoạch bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ...

2.3. Tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị khóa XI về việc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung tham gia xây dựng chính sách pháp luật và giám sát thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ.

- Tham mưu, đề xuất giải pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với công đoàn: đổi mới mô hình tổ chức của các cấp công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng, bản lĩnh và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn, chú trọng công tác giới thiệu phát triển đảng viên.

- Chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp, thực hiện dân chủ cơ sở;  chủ động đề xuất, với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động hàng năm.

3. Cải cách hành chính; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CBNGNLĐ; tổ chức các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển.

3.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính của CĐGD các cấp; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ CBNGLĐ.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy CĐGD các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối với công đoàn các trường học khi không còn CĐGD huyện đảm bảo đặc thù ngành nghề, theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ quyền hạn, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với việc đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính của CĐGD các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nòng cốt để tư vấn, hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên trong việc thương lượng tập thể, đối thoại, tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp, phát triển đoàn viên và những vấn khác có liên quan đến quyền và lợi ích của CBNGNLĐ.

- Sử dụng hiệu quả Website của CĐGD Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn; tham gia xây dựng môi trường giáo dục điện tử của ngành Giáo dục với mô hình tương tác kết nối hiệu quả.

3.2. Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

CĐGD các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, tạo điều kiện cho CBNGNLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi CBNGNLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý; đưa nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành việc làm thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; đồng thời tuyên truyền, vận động, phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ CBNGNLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy, quản lý và công tác.

            3.3. Phát động các phong trào thi đua trong CBNGNLĐ.

            CĐGD các cấp tập trung triển khai sâu rộng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt - Học tốt”,  “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; lồng ghép với các cuộc vận động của ngành; định kỳ sơ kết, tổng kết, phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào. Phấn đấu tăng tỷ lệ khen thưởng đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy, người lao động trực tiếp.

4. Chủ động phát triển các nguồn lực đảm bảo để công đoàn hoạt động có hiệu quả và thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tiến trình hội nhập quốc tế

4.1. Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn tạo nguồn lực nội sinh để công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ: Tiếp tục nghiên cứu mô hình CĐGD; chủ động phối hợp với LĐLĐ địa phương và các cơ quan chức năng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học nhất là bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS.

 Đảm bảo việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho CBNGNLĐ thường xuyên, kịp thời phối hợp tốt với chuyên môn để công đoàn chủ động tham gia quản lý, thực hiện dân chủ cơ sở; xây dựng môi trường sư phạm với điều kiện tốt nhất cho CBNGNLĐ làm việc;

- Lựa chọn nội dung, phương thức hoạt động phù hợp tình hình mới, hướng về cơ sở , gắn với tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ; Rà soát, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động: Tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản của Nhà nước, của Ngành, địa phương, các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn như: Bộ luật Lao động năm 2012, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện việc làm, tiền lương, những vấn đề về phúc lợi…; công đoàn các trường ngoài công lập phát huy vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể với các quy định có lợi cho người lao động. Phối hợp với chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho CBNGNLĐ, nhất là giáo viên trẻ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

 Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động; kiên quyết đề nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn.

4.3. Xác định các lợi ích cơ bản của đoàn viên công đoàn và người lao động, hình thành chính sách an sinh xã hội, thành lập quỹ xã hội chung của tổ chức Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên, người lao động: Căn cứ công văn số 164/CĐN-CSPL ngày 16/5/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc triển khai “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”, CĐGD các cấp triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đối tác; chủ động khai thác, tìm kiếm đối tác mới với các sản phẩm dịch vụ hữu ích, tổ chức thương lượng, ký kết mang lại lợi ích tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

Phát huy và nhân rộng các mô hình chăm lo đang đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, như: “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phúc lợi  cho đoàn viên công đoàn”, ...tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả.

4.4. Tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn tạo nguồn lực về tài chính đủ mạnh phục vụ các hoạt động chăm lo, bảo vệ CBNGNLĐ: Thực hiện tốt việc quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn; tranh thủ các nguồn vận động hỗ trợ tài trợ từ các đơn vị sản xuất kinh doanh, các nhà hảo tâm, tăng nguồn thu hỗ trợ CBNGNLĐ khó khăn; thực hiện nghiêm việc kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo CĐGD các đơn vị tổ chức  thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, sơ kết tổng kết việc thực hiện Chương trình, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. CĐGD các tỉnh, thành phố, Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng và công đoàn các đơn vị trực thuộc

- CĐGD các tỉnh, thành phố:  Căn cứ vào chỉ đạo của LĐLĐ địa phương để nghiên cứu, cụ thể hóa Chương trình hành động, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng và công đoàn các đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đơn vị nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.

  Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các đơn vị chủ động, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công (địa chỉ: tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam hoặc Email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn) . Các đơn vị gửi báo cáo cùng với báo cáo công tác Tuyên giáo trước ngày 25/10 hằng năm.

 Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng, đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐ VN (để báo cáo);

- CĐGD các tỉnh, thành phố (t/h);

- Công đoàn các đại học, công đoàn các đơn vị trực thuộc (t/h);

- Lưu VT, TGNC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn