Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

   TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:   233    /CĐN- TGNC

V/v triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động

 chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 201
7

 

          Kính gửi:

 

 

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

-  - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và

      các đơn vị trực thuộc.

       

          Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-TLĐ ngày 21/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam triển khai tới Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các đại học, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc cuộc thi vẽ tranh cổ động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

          Thời gian: Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 20/10/2017

          Nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 20/KH-TLĐ ngày 21/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Kế hoạch gửi kèm công văn này).

          Đề nghị công đoàn các đơn vị hưởng ứng, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia để cuộc thi vẽ tranh cổ động đạt kết quả tốt; tổng hợp danh sách tác giả, tác phẩm dự thi gửi về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công (đia chỉ: số 2, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội; đồng thời gửi bản gốc (phần mềm) về Email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn trước ngày 20/10/2017)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TGNC.

       TM. BAN THƯỜNG VỤ

     PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký)

 

     Nguyễn Thị Bích Hợp

Chi tiết File đính kèm : 

- Công văn 233/CĐN-TGNC V/v triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

- Kế hoạch 20/KH-TLĐ V/v triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn