Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

 

     CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Số: 214/TB-CĐN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

và công đoàn cơ sở năm học 2016 - 2017

Chi tiết file tải về : Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2016 - 2017
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn