Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 210/CĐN-VP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v chậm nộp báo cáo tổng kết tổng kết năm học 2016-2017 và

tổng kết 6 chương trình công tác nhiệm kỳ 2013-2018

 

 Ngày 25/4/2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn số 136/CĐN-VP hướng dẫn các đơn vị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017. Thời hạn nộp báo cáo về CĐGD Việt Nam là ngày 15/6/2017(đối với khối tỉnh, thành phố), ngày 30/6/2017(đối với khối trực thuộc).

Ngày 10/5/2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn số 155/CĐN-VP đề nghị các đơn vị đánh giá kết quả triển khai 6 chương trình công tác toàn khóa để phục vụ cho việc tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 trình Đại hội khóa XV. Hạn cuối cùng nộp báo cáo là ngày 25/5/2017.

Đến ngày 04/7/2017 còn 52 đơn vị chưa gửi báo cáo tổng kết năm học và biểu mẫu theo yêu cầu (danh sách 1), 57 đơn vị chưa nộp báo cáo tổng kết 6 chương trình và biểu mẫu theo yêu cầu (Danh sách 2).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo và đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của công văn số 136/CĐN-VP và 155/CĐN-VP, đồng thời gửi bổ sung báo cáo và biểu mẫu về Văn phòng CĐGD Việt Nam trước ngày 10/7/2017 theo địa chỉ Email: ngocthuycdgdvn@gmail.com (thông tin cần trao đổi liên hệ Đ/c Trần Thị Ngọc Thủy – Phó chánh Văn phòng, điện thoại: 0914347558)

 

Nơi nhận:

-Website CĐGD Việt Nam

- Lưu văn thư

            TL. CHỦ TỊCH

        CHÁNH VĂN PHÒNG

                  

        (đã ký)

 

             Trần văn Hùng

Tài Liệu :

- Thông báo 210

- DS 1: Những đơn vị chưa nộp BCTK năm học

- DS 2: Những đơn vị chưa nộp BCTK nhiệm kỳ

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn