Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  191     /CV- CĐN

V/v triển khai chương trình phúc lợi Sam Sung

cho cán bộ nhân viên ngành giáo dục

              Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

              Kính gửi:  - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trực thuộc            

   Thực hiện chương trình chăm lo thiết thực lợi ích cho đoàn viên công đoàn và nhà giáo người lao động trong ngành Giáo dục, ngày 09/5/2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ký chương trình phối hợp với công ty Sam Sung SEHC về việc thực hiện chương trình phúc lợi ưu đãi khi mua các sản phẩm của Công ty Sam Sung cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành. Hiện nay chi tiết chương trình, cách thức sử dụng gói ưu đãi này đã được đính trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (địa chỉ: www.congdoangdvn.org.vn). Để đảm bảo triển khai cụ thể chương trình đã ký kết hiệu quả hơn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Công ty Sam Sung cử cán bộ kỹ thuật tới các đơn vị để hướng dẫn, tư vấn về nội dung và phương pháp thực hiện.

Thời gian thực hiện chương trình: từ ngày 10/6/2017.

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo người lao động của các đơn vị, nhà trường, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhà giáo và người lao động trong đơn vị được tiếp cận và sử dụng dịch vụ hưởng ưu đãi của công ty./.

 

Nơi nhận:                                                                                 - Như kính gửi;  

- Công ty Sam Sung;                                                                      

- Lưu VT,TGNC.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn