CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 198 /CĐN-TGNC

V/v triển khai Tháng hành động

phòng chống ma túy và tổ chức hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  07 tháng 6 năm 2017

Kính gửi:

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

        Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 26/5/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuy và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động”. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị các CĐGD các cấp triển khai thực hiện các nội dung như sau: 

       1. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) trong đơn vị nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và mại dâm để phòng ngừa, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới. Tuyên truyền theo chủ đề “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” thông qua việc phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách mới trong công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, cổ vũ động viên các gương người cai nghiện thành công, các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy trong toàn ngành Giáo dục.

        2. Đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại đối tượng, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như: người lao động, lái xe, học sinh, sinh viên... trong các cơ sở giáo dục và đào tạo của ngành.

        Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa, phổ biến pháp luật, tập huấn, tọa đàm với nội dung và hình thức đa dạng. Treo băng rôn, khẩu hiệu “nói không với ma túy”, “tránh xa tệ nạn xã hội” tại cổng ra vào của trường học, ký túc xá và các cơ sở giáo dục... (Tài liệu và các nội dung tuyên truyền có thể tham khảo trên trang tin điện tử www.tiengchuong.vn và www. phongchongmatuy.com.vn).

       3. Công đoàn các đơn vị cần tăng cường công tác khám sức khỏe, giám sát xét nghiệm phát hiện sớm CBNGNLĐ có sử dụng ma túy, chất kích thích để kịp thời tuyên truyền, vận động họ chấm dứt việc sử dụng.

      4. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị và Đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm tại các cơ sở giáo dục. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người cai nghiện; không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

      * Thời gian triển khai:

- Tổ chức các hoạt động cao điểm trong Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1/6/2017 tới 30/6/2017.

- Tổ  chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong các tháng còn lại của năm 2017.

      Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả Tháng hành động phòng, chống ma túy gửi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) theo địa chỉ tuyengiaonucong (tại trang lãnh đạo) hoặc Email tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn trước ngày 05/7/2017 để tổng hợp báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trước ngày 25/11/2017 để tổng hợp báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tuyên giáo TLĐLĐ VN (để b/c);

- Lãnh đạo, các ban CĐGDVN;

- Lưu VT, TG-NC.

T.M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn