Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 155 /CĐN-VP

V/v Báo cáo tổng kết

các chương trình công tác nhiệm kỳ 2013- 2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

Kính gửi:

    - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố;

               - Công đoàn các đại học, các trường đại học, cao đẳng; các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2013- 2018) Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề ra 6 chương trình công tác nhằm thực hiện 8 nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục.

Đến nay, nhiệm kỳ công tác khóa XIV sắp kết thúc. Để chuẩn bị cho việc xây dựng Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 trình Đại hội khóa XV, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị các đơn vị đánh giá kết quả triển khai 6 chương trình công tác theo Đề cương và phụ lục gửi kèm văn bản này.

Thời hạn gửi báo cáo về Công đoàn giáo dục Việt Nam trước ngày 25/5/2017 theo địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Số 2 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, kèm theo bản mềm theo địa chỉ email: ngocthuycdgdvn@gmail.com

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành theo yêu cầu và gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam đúng thời hạn quy định. Trong quá trình thực hiện, mọi vấn đề cần trao đổi, hỏi đáp thông tin liên hệ số điện thoại sau đây: 04 38489308, DĐ 0914 347558.

Lưu ý: - Số liệu trong Báo cáo và phụ lục tính đến thời điểm 15/5/2017.

                       - Báo cáo của CĐGD các tỉnh/thành phố số liệu của các cấp bậc học từ mầm non đến THPT.

                     - Các phụ lục thực hiện theo mẫu thống nhất gửi kèm (các đơn vị tải file đính kèm trên website của CĐGDVN, không tự làm biểu mẫu khác)

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Các ban CĐGDVN (để biết);

- Website CĐGDVN;

- Lưu VP ( VT, TH)

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

  Vũ Minh Đức

 

 

Chi tiết tải file về:

- Công văn 155/CĐN-VP 

- Biểu mẫu báo cáo 6 chương trình

- Hướng dẫn đề cương báo cáo
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn