NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 52/UBKT

V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động

ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày  08  tháng  5  năm 2017

 

    Kính gửi:

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn  Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 634/UBKT ngày 03/5/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 và chuẩn bị cho việc xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra trình Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra từ tháng 11/2016 đến hết tháng 4/2017.

Nội dung báo cáo cần đánh giá về tình hình tổ chức cán bộ và kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn trong 6 tháng (Từ tháng 11/2016 đến hết tháng 4/2017); nêu rõ số liệu cụ thể và đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nêu những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong hoạt động; những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (nếu có); đồng thời xây dựng chương trình công tác năm học 2017 - 2018.

Báo cáo nêu ngắn gọn, có 05 biểu phụ lục kèm theo và gửi về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 24 tháng 5 năm 2017 (để tiện cho việc tổng hợp đề nghị các đơn vị gửi trước qua thư điện tử uybankiemtra trong Trang Lãnh đạo trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam). Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với Văn phòng UBKT CĐGD Việt Nam, điện thoại: 04 38237276.

 

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;

- Ủy viên UBKT CĐGDVN;

- Lưu: VT, VP UBKT CĐGDVN.

 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Phạm Ngọc Hải

Chi tiết tải file về:: 

- Công văn số 52/UBKT

- 5 biểu mẫu báo cáo 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn