CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  154 /CĐN - CSPL

V/v ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân

kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ,

năm 2017

    Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

 Kính gửi:

 

 

  - Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

 

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn

  các đơn vi trực thuộc.

       

 

Thực hiện Công văn số 563/TLĐ ngày 19/4/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 2017, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc (gọi chung Công đoàn các đơn vị) triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Công đoàn các đơn vị báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, năm 2017; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhà giáo, người lao động là thân nhân các Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và cán bộ, nhà giáo, người lao động là thương binh, bệnh binh trong đơn vị.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị ủng hộ xây dựng Quỹ “Đề ơn đáp nghĩa” Trung ương năm 2017 (có danh sách kèm theo), thời gian quyên góp, ủng hộ kết thúc ngày 20/7/2017; số tiền vận động gửi về CĐGD Việt Nam.

Địa chỉ:  BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tài khoản: 111 000 052 001

Mã NH: 012 01003

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                             

- VP, VP2, UBKT và các Ban CĐGDVN;                                      

- Lưu: VT, Ban CSPL                                                    

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Ân

Chi tiết tải file về:: 

- Công văn Số 154/CĐN-CSPL

- Danh sách các Công đoàn Đơn vị ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Năm 2017
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn