CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 134/CĐN-BTC

V/v tổ chức đại hội, hội nghị

công đoàn các đơn vị trực thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn

 Đại học Quốc gia Hà Nội, công đoàn các Đại học vùng;

- Các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

         

       Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

       Căn cứ Kế hoạch số 310/KH-CĐN, ngày 06/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

       Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian đại hội công đoàn các đơn vị phù hợp với tiến độ chung của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Rà soát nhiệm kỳ đại hội các công đoàn cơ sở, chỉ đạo các đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị theo quy định:

+ Đối với các đơn vị đã hết nhiệm kỳ thì tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch.

+ Đối với các đơn vị đã quá nhiệm kỳ thì chỉ đạo tổ chức đại hội để đảm bảo thời gian không quá 12 tháng (đối với đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm), không quá 06 tháng (đối với đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm 2 lần).

+ Đối với đơn vị chưa hết nhiệm kỳ nhưng thời gian đến khi kết thúc nhiệm kỳ còn không quá 12 tháng (đối với đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm), không quá 06 tháng (đối với đơn vị có nhiệm kỳ 5 năm 2 lần) thì chỉ đạo tổ chức đại hội sớm để phù hợp với nhiệm kỳ chung của công đoàn các cấp.

+ Đối với các đơn vị chưa đủ điều kiện tổ chức đại hội thì tiến hành tổ chức hội nghị theo quy định tại Điều 11 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI).

- Thời gian tổ chức đại hội:

+ Đối với công đoàn cơ sở: Hoàn thành trước 31/12/2017

+ Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Hoàn thành trước 31/3/2018

2. Đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam.

- Rà soát nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 310/KH-CĐN, ngày 06/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

+ Đối với các đơn vị đã hết nhiệm kỳ thì tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch.

+ Đối với các đơn vị đã quá nhiệm kỳ thì tổ chức đại hội để đảm bảo thời gian không quá 12 tháng.

+ Đối với đơn vị chưa hết nhiệm kỳ nhưng thời gian đến khi kết thúc nhiệm kỳ còn không quá 12 tháng thì tiến hành đại hội sớm để phù hợp với nhiệm kỳ chung của công đoàn các cấp.

+ Đối với các đơn vị chưa đủ điều kiện tổ chức đại hội thì tiến hành tổ chức hội nghị theo quy định tại Điều 11 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI).

- Thời gian tổ chức đại hội: Hoàn thành trước 31/12/2017.

Theo thống kê của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tính đến 31/12/2017, khối trực thuộc có 44 công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đại hội và 10 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam (có danh sách kèm theo).

3. Đăng ký thời gian tổ chức đại hội, hội nghị.

Để tránh việc nhiều đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị tập trung vào một thời điểm, CĐGD Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị trực thuộc đăng ký thời gian tổ chức đại hội, hội nghị cụ thể về Ban Tổ chức CĐGD Việt Nam để sắp xếp lịch tổ chức đại hội các đơn cho phù hợp.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản, xây dựng kế hoạch và báo cáo việc tổ chức đại hội, hội nghị về CĐGD Việt Nam theo quy định. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tổ chức) theo số điện thoại: 04 3823 0016 để thống nhất thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo CĐGD VN;

- Lưu: VT, Ban ToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

 

 

Chi tiết tải file về: Công văn số 134/CĐN-BTC, Danh sách các đơn vị tổ chức đại hội hội nghị
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn