NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018!

Văn bản  

    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  Số: 139 /CĐN-VP

V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo,

Hội nghị tập huấn tại Hà Nội

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

                        

Kính gửi:

                 - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ tỉnh Quảng Trị  trở ra);

                 - Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                 - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2016 - 2017, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức các Hội thảo chuyên đề và Hội nghị tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc. Cụ thể:

I. Ngày thứ Tư 10/5/2017

1. Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 11h30’

Hội thảo “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

2. Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

Hội thảo Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo, người lao động động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

        3. Thành phần tham dự:

- CĐGD các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra: Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐGD tỉnh/ thành phố tham dự.

- Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Công đoàn Đại học Thái Nguyên; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mỗi đơn vị cử 07 đồng chí tham dự, gồm: 01 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, 01 đồng chí là cán bộ Văn phòng CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 05 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS.

- CĐ các trường ĐH, CĐ, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam khu vực phía Bắc (từ tỉnh Quảng Trị trở ra): Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS tham dự.

II. Ngày thứ Năm 11/5/2017

1. Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 11h30’

Tập huấn về công tác bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường.

2. Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’                    

Tập huấn về công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp.

3. Thành phần tham dự:

- Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mỗi đơn vị cử 08 đồng chí tham dự, gồm: 01 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, 01 đồng chí là cán bộ Văn phòng, 01 đồng chí phụ trách công tác Bảo hộ lao động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 05 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS.

- Công đoàn các trường ĐH, CĐ, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam: Mỗi đơn vị cử 02 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS, cán bộ Văn phòng tham dự.

  III. Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 2 Khách sạn TQT. Địa chỉ: số 1, Yết Kiêu, Hà Nội.

CĐGD Việt Nam chi kinh phí tổ chức Hội thảo, Hội nghị tập huấn. Các đơn vị chi trả kinh phí đi lại, ăn ngủ cho đại biểu tham dự theo quy định.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị báo cáo lãnh đạo cấp trên và cử đại biểu tham dự đúng thành phần.

Mọi thông tin liên hệ:         

- Ban Tổ chức: Đ/c Trần Văn Hùng – Chánh Văn phòng CĐGD Việt Nam. (ĐT: 0988 978 487; E-mail: tvhung.cdgd@moet.edu.vn).

- Khách sạn TQT: 0976096279; 0438222728 (đ/c Đặng Hoàng Bình – Phòng Kế hoạch).

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Các ban CQCĐGDVN (để biết và thực hiện);

- Lưu: VT, TGNC.

       TM. BAN THƯỜNG VỤ

     CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

     Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn