NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 05/HD-TGNC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày 24  tháng 4 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì Trẻ em,

Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017

          Thực hiện Công văn số 364/TLĐ ngày 22/3/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017; thực hiện kế hoạch công tác nữ công năm 2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGLĐ) về công tác bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác dân số, gia đình, trẻ em trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Triển khai có hiêu quả các hoạt động, phối kết hợp giữa các cấp công đoàn với các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện tốt các chính sách, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, dân số, gia đình, trẻ em góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 -2020.

          II. NỘI DUNG VÀ CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP CHÍNH

          1. Hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ

          - Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp tham gia ý kiến tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó cần đánh giá kết quả tham gia lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đánh giá việc kiểm tra, giám sát, thực hiện bình đẳng giới tại các cơ sở giáo dục gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới của ngành giai đoạn 2011-2015 và việc triển khai thực hiện Kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

          - Tiếp tục tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo QĐ 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Tuyên truyền, vận động nữ CBNGLĐ tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó quan tâm đến nội dung lồng ghép giới và bình đẳng giới trong các cấp học; xóa bỏ những hình ảnh định kiến giới trong chương trình sách giáo khoa mới; rà soát tình hình nữ cán bộ công đoàn để đề xuất việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp tham mưu đảm bảo chỉ tiêu về cán bộ nữ của tổ chức Công đoàn tại Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia BCH công đoàn đạt 30% trở lên; phấn đấu tại cấp tỉnh, thành phố có cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 90% phòng giáo dục và đào tạo, 95% sở giáo dục và đào tạo có nữ tham gia Ban lãnh đạo; 95% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và 90% cơ sở giáo dục đại học có nữ tham gia Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc.

          - Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đồng cấp, các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đặc biệt trong các ngày từ 15/11 đến 15/12 tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái bằng các hình thức phù hợp.

          - Tùy theo điều kiện, các đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động công đoàn, công tác nữ công 5 năm qua.

          2. Hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ 1/6 - 30/6/2017)

- Tuyên truyền sâu rộng trong CBNGLĐ về ý nghĩa, chủ đề và các thông điệp Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình... tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBNGLĐ trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình.

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp lựa chọn tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị như:

+ Tổ chức Hội thi, tọa đàm, diễn đàn về hôn nhân, hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan…; biểu dương gia đình CBNGNLĐ tiểu biểu, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

+ Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nữ CBNGLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn.

          + Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương".

          + Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề: "Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình" và những thông điệp như sau:

            * Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em;

          * Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

          * Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật;

          * Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;

          * Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;

          * Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền;

          * Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình.

          3. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em (từ 01/6 - 30/6/2017)

          - Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề: "Phòng, chống xâm hại trẻ em".

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến về Luật Trẻ em, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Nghị định quy định môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường, Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, truyền thông, tư vấn về kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy, chăm sóc và phát triển trẻ kết hợp với tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình trong chăm sóc, nuôi dạy con.

- Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em để trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.

- Phối hợp với chuyên môn lựa chọn những hoạt động thiết thực dành cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày Tết Trung thu, nhân dịp kết thúc năm học, khai giảng năm học mới như: Gặp mặt, tuyên dương và động viên, khen thưởng cho con CBNGLĐ có thành tích cao trong học tập; tổ chức tặng quà trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn..; tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trại hè, các hoạt động dã ngoại, tham quan.

 - Tích cực vận động sự giúp đỡ, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong xã hội nhằm duy trì và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài trong các cơ quan, đơn vị trường học. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động thường niên của Quỹ và Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ” giai đoạn 2014-2018 như: Hỗ trợ học bổng, tặng quà; hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim, hở môi, vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn.

          4. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12)

          - Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tuyên truyền ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về DS-SKSS-KHHGĐ đối với CBNGLĐ trong thực hiện các chính sách về dân số, về chăm sóc toàn diện sức khỏe sinh sản, giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, không lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

          - Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS-SKSS-KHHGĐ, lồng ghép cùng chương trình kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách dành cho nữ CBNGLĐ tại các đơn vị.

          - Tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể các đơn vị có thể phối hợp với chuyên môn, các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực như Hội nghị, Hội thảo, Hội thi, diễn đàn…tuyên truyền về những quy định pháp luật liên quan đến DS-SKSS-KHHGĐ, hôn nhân gia đình,...Tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt quan tâm đến chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CBNGLĐ.    

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

          - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, dân số, gia đình trẻ em và các hoạt động liên quan khác tại các đơn vị.

          - Tổng hợp kết quả triển khai của các cấp công đoàn và gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

          2.  CĐGD các tỉnh, thành phố

          - Căn cứ vào hướng dẫn của CĐGD Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động địa phương, tùy theo điều kiện của địa phương và đơn vị, nghiên cứu phối hợp triển khai phù hợp, hiệu quả.

          - Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông và Ban Biên tập website CĐGD Việt Nam để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của đơn vị. 

          3.  Công đoàn các đơn vị trực thuộc

          - Các đơn vị báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động có hiệu quả và ý nghĩa bằng các hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị.

          Trên đây là hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017, CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các cấp căn cứ hướng dẫn thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trên trong báo cáo công tác nữ công năm 2017 gửi qua Ban Tuyên Giáo-Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam hoặc email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liện hệ với Ban Tuyên Giáo -Nữ công điện thoại 04 37340281 để phối hợp giải quyết./.

  Nơi nhận:

- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (b/c);

- Ban VSTB PN ngành GD (p/h);

- CĐGD các tỉnh, TP;

- CĐ Đại học Quốc gia, đại học Vùng,

  các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Lư­u VT, Ban TG-NC.

                    TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

               PHÓ CHỦ TỊCH

 

         Đã ký

 

 

                Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn