NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 116 /CĐN - CSPL

V/v hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ

     lần thứ 1 năm 2017.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

 

 

Thực hiện Công văn số 177/TLĐ ngày 15/02/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 1 năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động với các nội dung sau:

1.      Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

-  Tuyên truyền  mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ, ATVSTP, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp; đưa tin các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác này; chỉ đạo triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ, tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ cho các đơn vị trực thuộc ở  khu vực phía Bắc và phía Nam trong tháng 5/2017. 

-  Tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ,  bảo vệ môi trường ở một số đơn vị cơ sở trong Tháng hành động về ATVSLĐ.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam các nội dung liên quan đến ATVSLĐ trước trong và sau Tháng hành động. Tăng cường thông tin, lựa chọn các bài viết của các đơn vị để đăng trên Website của Công đoàn Ngành, trên Tạp chí Giáo dục và Báo Giáo dục thời đại.

2. Đối với Công đoàn các Đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc 

- Công đoàn các đơn vị báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và học sinh, sinh viên trong đơn vị về ATVSLĐ bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động hưởng ứng và thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệptại đơn vị, địa phương và gắn với chủ đề hoạt động công đoàn năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; triển khai, phổ biến nội dung Kết luận số 11 - KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 - CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;  

- Phổ biến, tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ - PCCN, an toàn thực phẩm trong học đường, môi trường giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho đội ngũ CBNGNLĐ và học sinh, sinh viên;

- Tổ chức các hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung Tháng hành động như: Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội thảo chuyên đề ATVSLĐ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi động viên CBNGNLĐ bị bệnh nghề nghệp, tai nạn lao động; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban an toàn - Bảo hộ lao động và Vệ sinh Môi trường, hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; công tác phòng chống cháy nổ tại các phân xưởng, phòng thí nghiệm; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm của các bếp ăn tập thể, căng tin của đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBNGNLĐ và học sinh, sinh viên; đưa tin bài đăng trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả theo mẫu đính kèm về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) trước ngày 20/6/2017, địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam số 02 Trinh Hoài Đức, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, hoặc Email: chinhsachphapluat@congdoangvn.org.vn

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Dực, Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số điện thoại: 04 3848 9307 - 0913587786./.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                                                                                                                      

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo);

- Lãnh đạo Bộ GD&ĐT (để phối hợp);                                       

- Ban TV, các Ban và VP2 CĐGDVN;

- Lưu: VT, Ban CS-PL.

 

Đã ký

 Nguyễn Ngọc Ân

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn