CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 114/TB-CĐN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đại hội điểm

 

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam là các đơn vị công lập đóng trên địa bàn TP. Hà Nội.

 

Căn cứ Thông báo số 82/TB-CĐN, ngày 24/3/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc chỉ định đại hội điểm; Kế hoạch số 03/KH-CĐ, ngày 14/3/2017 của Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo tổ chức đại hội điểm để các công đoàn cơ sở trực thuộc (đơn vị công lập đóng trên địa bàn TP. Hà Nội) biết và chủ động đăng ký đại biểu tham dự đại hội điểm với đơn vị tổ chức (Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn):

1. Thời gian: Ngày 26/4/2017.

2. Địa điểm: Hội trường nhà Đa năng, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, phố Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Số lượng đại biểu:

Các đơn vị đăng ký từ 01 đến 02 đại biểu tham dự .

4. Kinh phí:

- Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn lo tài liệu, kinh phí tổ chức Đại hội.

- Các đơn vị có đại biểu tham dự chi trả kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho các đại biểu theo quy định.

5. Địa chỉ liên hệ nơi nghỉ:

Có danh sách các nơi nghỉ kèm theo Thông báo này.

Các đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 20/4/2017 (theo mẫu đính kèm Thông báo này) và gửi về địa chỉ email: trinhthanhhoa78@gmail.com.  Liên hệ: đồng chí Trịnh Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, số điện thoại: 0978.728.979./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo, các ban CĐGDVN;

- Lưu: VT, Ban ToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

Vũ Minh Đức

 

 

Đơn vị: ……………………………..………

ĐĂNG KÝ

Đại biểu tham dự đại hội điểm

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày…………tháng…….năm 2017

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

DANH SÁCH NƠI NGHỈ TẠI SẦM SƠN

 

1. Nhà khách Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

                    Địa chỉ: Đường Lê Văn Hưu, Bắc Sơn, Sầm Sơn

                    Điện thoại: 0976.681.248

2. Khách sạn Đại Dương Xanh

                    Địa chỉ: Số 05, Đường Lê Văn Hưu, Bắc Sơn, Sầm Sơn

                    Điện thoại: 0918.326.222; 0169.963.4451

                   3. Khách sạn Hoa Hồng 1

                    Địa chỉ: Bãi A, Đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn

                    Điện thoại: 0237.821.505; 0903.493.878

4. Khách sạn Hương Trầm

                    Địa chỉ: Bãi C, Đường Lê Văn Hưu, Bắc Sơn, Sầm Sơn

                    Điện thoại: 0237.822.844; 0931.398.388

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn