CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

      CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   58 /KH-CĐN

   Hà Nội, ngày    08   tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

 

Thực hiện Kế hoạch 56/KH-TLĐ ngày 21/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn, năm 2017 như sau:

1. Mục đích.

- Đổi thẻ đoàn viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn, tăng cường công tác quản lý đoàn viên; góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của công đoàn các cấp.

- Thông qua đổi thẻ đoàn viên mới để xác định chính xác số lượng đoàn viên, trên cơ sở đó sẽ có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn.

2. Nguyên tắc đổi thẻ đoàn viên.

Chỉ thực hiện đổi thẻ cho đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở và đang đóng đoàn phí công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Các loại thẻ đoàn viên công đoàn.

3.1. Thẻ đoàn viên thông thường:

Là loại thẻ được cấp cho đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thẻ đoàn viên thông thường được in trên phôi thẻ nhựa, có mã vạch quản lý đoàn viên và được quản lý bằng phần mềm của Tổng Liên đoàn.

3.2. Thẻ đoàn viên liên kết.

Là loại thẻ đoàn viên có kích cỡ và thông tin giống như thẻ thông thường và có tích hợp thêm chức năng thẻ ATM của ngân hàng VietinBank.

Việc đổi sang thẻ đoàn viên liên kết được thực hiện bắt buộc đối với cán bộ công đoàn chuyên trách công tác tại cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đoàn viên công đoàn trong các đơn vị trực thuộc, nếu có nhu cầu đổi từ thẻ đoàn viên thông thường sang thẻ đoàn viên liên kết, tự nguyện đăng ký với công đoàn cơ sở, ban chấp hành công đoàn cơ sở lập danh sách gửi Công đoàn Giáo dục Việt Nam xem xét và đổi sang thẻ đoàn viên liên kết.

4. Quy trình đổi, phát hành thẻ.

Bước 1: Kê khai hồ sơ

- Đoàn viên tự kê khai đơn xin đổi thẻ đoàn viên (theo Mẫu M1 gửi kèm), gửi công đoàn cơ sở.

-                         Công đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên trên phần mềm Microsoft Excel (theo Mẫu M2), kèm theo file ảnh ảnh thẻ đoàn viên, gửi về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để tổng hợp và gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam; các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, gửi trực tiếp về Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua email: tochuc@congdoangdvn.org.vn.

Lưu ý:

-                         Để tránh nhầm lẫn giữa ảnh và tên đoàn viên, các đơn vị đặt tên file ảnh của đoàn viên có gắn với số thứ tự trong biểu tổng hợp Mẫu M2.

Ví dụ: 01_ NguyenVanA; 02_ TranVanB…

Bước 2: Cập nhật phần mềm.

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam cập nhật danh sách đoàn viên vào phần mềm quản lý đoàn viên được tích hợp trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam.

- Phần mềm sẽ tự động chuyển dữ liệu về Tổng Liên đoàn, làm cơ sở để thực hiện bước phê duyệt và cấp ID cho từng đoàn viên. Sau khi Tổng Liên đoàn phê duyệt danh sách đoàn viên được cấp thẻ, sẽ được lưu trên phần mềm và gửi lại cho các đơn vị.

- Đối với những đoàn viên có nhu cầu đổi sang thẻ đoàn viên liên kết, thông tin sẽ được chuyển sang ngân hàng VietinBank để được cấp thẻ. Quy trình cấp thẻ đoàn viên liên kết được thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn và VietinBank.

Bước 3: In và phát hành thẻ.

- Đối với thẻ đoàn viên thông thường, danh sách đoàn viên sau khi được Tổng Liên đoàn phê duyệt sẽ được tự động gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam để in, phát hành theo mẫu phôi thẻ quy định thống nhất của Tổng Liên đoàn.

- Đối với thẻ đoàn viên liên kết, danh sách đoàn viên đăng ký sử dụng thẻ đoàn viên liên kết, sau khi được Tổng Liên đoàn phê duyệt sẽ được chuyển cho VietinBank để in tập trung tại trung tâm thẻ của VietinBank và gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam, phát hành tới đoàn viên.

5. Kinh phí đổi thẻ.

- Đối với thẻ đoàn viên thông thường: Theo quy định của TLĐ (có thông báo sau)

- Đối với thẻ đoàn viên liên kết: Cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc đối tượng bắt buộc (quy định tại Mục 3.2 Kế hoạch này), được VietinBank đổi Thẻ miễn phí; các đơn vị có sử dụng hình thức trả lương qua thẻ ATM của VietinBank sẽ được VietinBank đổi thẻ miễn phí. Các đơn vị khác, kinh phí đổi thẻ đoàn viên do VietinBank thu mức 50.000 đồng/thẻ, đoàn viên nộp tiền để được đổi thẻ hoặc công đoàn cơ sở hỗ trợ (do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định).

6. Sử dụng thẻ đoàn viên mới.

- Thẻ đoàn viên mới được sử dụng trong sinh hoạt công đoàn, trong đại hội, hội nghị của công đoàn các cấp.

- Xuất trình thẻ tại nơi bán hàng, cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị đã ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động địa phương, công đoàn ngành trung ương trong việc mua hàng, sử dụng dịch vụ giảm giá theo mức đã ký kết với doanh nghiệp, đơn vị.

- Xuất trình thẻ đoàn viên tại cơ quan của công đoàn các cấp, khi đoàn viên có nhu cầu được tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, để được giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

- Xuất trình thẻ đoàn viên khi chuyển công tác, chuyển vùng hoặc chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác để được tiếp tục tham gia sinh hoạt, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của nơi mới chuyển đến sinh hoạt.

7. Thời gian, tiến độ đổi thẻ.

7.1. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn giáo dục Việt Nam:

- Triển khai cho đoàn viên kê khai hoàn thành hồ sơ (bước 1); tổng hợp số liệu theo biểu Mẫu M2, kèm theo file ảnh thẻ đoàn viên, gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 30/4/2017.

7.2.  Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (cấp trên trực tiếp cơ sở):

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện kê khai hồ sơ (bước 1); tổng hợp số liệu theo biểu Mẫu M2, kèm theo file ảnh thẻ đoàn viên, gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 15/5/2017.

7.3. Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

- Đoàn viên công đoàn chuyên trách tại cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện kê khai hồ sơ (bước 1) hoàn thành trước ngày 20/4/2017

- Tập hợp số liệu, cập nhật dữ liệu phần mềm, đổi thẻ đoàn viên cho các đơn vị theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn.

8. Tổ chức thực hiện.

- Giao cho Ban Tổ chức phối hợp với các ban thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này.  

- Ban Chấp hành công đoàn giáo dục các cấp có trách nhiệm phổ biến,  hướng dẫn đoàn viên kê khai theo các biểu mẫu, tổng hợp số liệu và gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam đảm bảo đúng biểu mẫu và thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về  Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức) để thống nhất thực hiện./.


 

Nơi nhận:
- Các ban thuộc CĐGDVN;

- CĐ đại học QG, ĐH vùng, CQ Bộ GD&ĐT;

- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VT, ToC.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH


 

(đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn