Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/TB-CĐN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chỉ định đại hội điểm

 

Kính gửi:

                         - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                         - Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, công đoàn các đại học vùng;

                - Các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 310/KH-CĐN ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Kết luận Hội nghị lần thứ XVIII, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc chỉ đạo đại hội điểm,

Để rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo đại hội công đoàn giáo dục các cấp, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ định đơn vị tổ chức đại hội điểm và yêu cầu các đơn vị một số nội dung sau:

1. Đơn vị tổ chức đại hội điểm:

- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

+ Công đoàn Đại học quốc gia Hà Nội.

- Đối với công đoàn cơ sở:

+ Công đoàn Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn;

+ Công đoàn Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian tổ chức đại hội điểm:

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Tổ chức trong Quý IV năm 2017

- Công đoàn cơ sở trực thuộc: Tổ chức trong Quý II năm 2017

(Thời gian tổ chức cụ thể, Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ thống nhất với đơn vị tổ chức và thông báo trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam)

3. Nhiệm vụ của đơn vị tổ chức đại hội điểm:

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn cùng cấp và các ban nghiệp vụ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tổ chức đại hội điểm đảm bảo tiến độ thời gian, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của Điều lệ và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

- Báo cáo Công đoàn Giáo dục Việt Nam về công tác chuẩn bị, thời gian tổ chức cụ thể và duyệt hồ sơ đại hội ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức.

4. Các đơn vị không tổ chức đại hội điểm:

Đơn vị có nhu cầu tham dự đại hội điểm, chủ động liên hệ với đơn vị tổ chức, đăng ký và cử 01 đến 02 đại biểu tham dự, chủ động kinh phí đi lại, ăn nghỉ và công tác phí cho đại biểu tham dự đại hội điểm.

Để tránh tập trung nhiều đơn vị đến dự đại hội điểm tại 01 đơn vị, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc (đơn vị công lập) đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tham dự đại hội điểm tại Công đoàn Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn; các công đoàn cơ sở trực thuộc còn lại sẽ tham dự đại hội điểm tại Công đoàn Trường Đại học Vinh.

5. Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Giao cho Ban Tổ chức, Văn phòng và các ban nghiệp vụ của CĐGD Việt Nam có trách nhiệm phối hợp cùng đơn vị được chỉ định đại hội điểm trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm; tham mưu chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ; tập hợp, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội điểm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức), điện thoại 04 38230016 hoặc 0912501959 (Đ/c Trần Mạnh Thắng - Trưởng Ban Tổ chức) để cùng thống nhất thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UV BCH CĐGDVN;

- Lưu VT, BTC.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Vũ Minh Đức

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn