Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM        
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 Số: 71/CV-CĐN

 Về việc lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tham dự
 Chương trình “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam”
lần thứ II, năm 2017
        
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 15  tháng 3 năm 2017
    
               Kính gửi:
                              - Công đoàn các Đại học Quốc gia, đại học vùng;
                               - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
                               - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn  
                                 vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, Công đoàn Giáo dục (CĐGD)Việt Nam tổ chức lựa chọn các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đang công tác tại các đơn vị Công đoàn trực thuộc CĐGD Việt Nam để tham gia Chương trình “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức vào ngày 22/4/2017 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.

  Đây là dịp để tôn vinh các CBNGNLĐ, nhà khoa học với các công trình nghiên cứu ứng dụng thực tiễn đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị:

 1. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức động viên CBNGNLĐ và các nhà khoa học trong đơn vị đăng ký các công trình, sản phẩm khoa học tham gia Chương trình “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam”;

2. Mỗi đơn vị lựa chọn từ 01 đến 02 công trình, sản phẩm khoa học tiêu biểu gửi về CĐGD Việt Nam, CĐGD Việt Nam sẽ tiếp tục lựa chọn và gửi sản phẩm tham dự chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức;

3. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm như sau:

          - Sản phẩm tiêu biểu nhất là sản phẩm hoặc công nghệ đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo năm 2016; các sản phẩm được công nhận qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, các sản phẩm đạt giải nhất, nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ, ngành. Ưu tiên các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng năng xuất lao động;

           - Đối với những sản phẩm có kích cỡ lớn (quá 1m3) không thuận tiện trong việc gửi cùng hồ sơ, đơn vị có thể sử dụng hình ảnh và video clip thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (không dài quá 05 phút) kèm theo lời cảm ơn của Chủ sản phẩm (chủ doanh nghiệp) tới các thành viên tham gia sáng tạo sản phẩm.

           4. Hồ sơ đăng ký tham gia gửi 02 bản gồm:

           - Công văn giới thiệu sản phẩm của đơn vị;

             - Bản thuyết minh tính ưu việt của sản phẩm, tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm và các tài liệu chứng minh sản phẩm đã được tặng thưởng bằng Lao động sáng tạo, được công nhận tại các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng” tạo ở địa phương;

             - Tóm tắt 05 ưu điểm nổi trội nhất của sản phẩm (trình bày trên 01 trang A2, gồm chữ và hình ảnh).

           5. Hồ sơ gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

           - Thời gian: Trước ngày 25/3/2017;

           - Địa chỉ: Ban Chính sách - Pháp luật, CĐGD Việt Nam, số 02, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội; email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn hoặc qua trang lãnh đạo: chinhsachphapluat; liên hệ đồng chí Hoàng Thị Thúy, Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật, điện thoại: 0913.064.236.

            Sau khi CĐGD Việt Nam xét chọn, hồ sơ nào được lựa chọn tham dự chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sẽ được thông báo và hướng dẫn để các đơn vị tiếp tục gửi sản phẩm đến Ban Tổ chức Chương trình.

            Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai nhanh nội dung này và thực hiện những yêu cầu theo công văn để đảm bảo quyền lợi của CBNGNLĐ và các nhà khoa học đang công tác tại đơn vị.

           Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ theo địa chỉ trên để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Ban CS - PL.                                                                                        
TM. BAN THƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 (đã ký)
                 
Nguyễn Ngọc Ân

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn