CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
Số: 45/TB-CĐN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
 
Hà Nội, ngày 21 tháng  02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO
Danh sách các đơn vị đăng ký thi đua
 Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19/7/2016 của CĐGD Việt Nam; căn cứ nội dung thống nhất trong Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam; việc tổ chức nhận, tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 đã kết thúc vào ngày 13/02/2017.

Ngày 17/02/2017 danh sách đăng ký này đã được thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, CĐGD Việt Nam. Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo:

1) Danh sách và số lượng đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 của các đơn vị (có file đính kèm Thông báo này);

2) Sau ngày 13/02/2017 CĐGD Việt Nam sẽ không nhận đăng ký thi đua của các đơn vị. Việc xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 căn cứ vào danh sách các đơn vị đã đăng ký.

 

 
Nơi nhận:
- CĐ ĐHQGHN, các CĐ Đại học vùng;
CĐ cơ quan Bộ GD&ĐT;
- Các đơn vị CĐCS trực thuộc;
- Website CĐGD VN;
- Lưu VT, Ban CSPL.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Ngọc Ân

Tải file đính kèm: DS Đăng ký thi đua
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn