Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
Số: 45/TB-CĐN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
 
Hà Nội, ngày 21 tháng  02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO
Danh sách các đơn vị đăng ký thi đua
 Năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19/7/2016 của CĐGD Việt Nam; căn cứ nội dung thống nhất trong Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam; việc tổ chức nhận, tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 đã kết thúc vào ngày 13/02/2017.

Ngày 17/02/2017 danh sách đăng ký này đã được thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, CĐGD Việt Nam. Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo:

1) Danh sách và số lượng đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 của các đơn vị (có file đính kèm Thông báo này);

2) Sau ngày 13/02/2017 CĐGD Việt Nam sẽ không nhận đăng ký thi đua của các đơn vị. Việc xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 căn cứ vào danh sách các đơn vị đã đăng ký.

 

 
Nơi nhận:
- CĐ ĐHQGHN, các CĐ Đại học vùng;
CĐ cơ quan Bộ GD&ĐT;
- Các đơn vị CĐCS trực thuộc;
- Website CĐGD VN;
- Lưu VT, Ban CSPL.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Ngọc Ân

Tải file đính kèm: DS Đăng ký thi đua
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn