Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
 
Số: 47/CĐN-CSPL
V/v phối hợp triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
 
 
 
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017
          Kính gửi:     - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;
                - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
                               - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là công đoàn các đơn vị) phối hợp triển khai chỉ đạo và thực hiện các nội dung như sau:

1. Chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ); đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm học của nhà trường, đơn vị; tập trung các nội dung chính sau:

- Tiếp tục triển khai Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho CBNGNLĐ; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của ngành, nhà trường, đơn vị;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản và các chỉ tiêu đã được Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai trong Chương trình “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị, trường học giai đoạn 2013-2018”, chuẩn bị tổng kết kết quả thực hiện Chương trình nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Phổ biến các văn bản, những quy định mới của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ; đồng thời vận động CBNGNLĐ tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do công đoàn tổ chức; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc phối hợp thực hiện Kế hoạch và báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 15/12/2017.

Địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Số 02, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn; trang lãnh đạo website CĐGDVN: chinhsachphapluat.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Các Ban, VP2 CĐGDVN;
- Website CĐGDVN
- Lưu: VP, CSPL.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Ngọc Ân

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn