Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 02 /HD-CĐN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017
HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ
(08/3/1910- 08/3/2017), 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
và Ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3)
 
Thực hiện kế hoạch công tác nữ công năm 2017, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, năm 2017, cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế; về sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ ngành Giáo dục trong sự nghiệp đổi mới Giáo dục và Đào tạo.

2.  Nâng cao vai trò của Ban nữ công Công đoàn các cấp; phối hợp hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ; tham mưu, đề xuất chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống, tạo điều kiện hỗ trợ để nữ CBNGLĐ nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức nhà giáo.

3. Phát động, triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động, tổ chức các hoạt động lồng ghép với các phong trào và hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương phát động đảm bảo phù hợp; tạo không khí phấn khởi để nữ cán bộ, nhà giáo, lao động (CBNGLĐ) tích cực hưởng ứng tham gia.  

4. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, có sức lan tỏa, thu hút nhiều chị em tham gia; hướng về cơ sở, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp, hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

 1. Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm khơi dậy lòng tự hào truyền thống của phụ nữ Việt Nam, vận động đội ngũ nữ CBNGLĐ phát huy sức sáng tạo và phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương đổi mới của Ngành, trong đó thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của Ngành Giáo dục, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai các chính sách liên quan đến lao động nữ, trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị định 85/2015/CP; Kế hoạch Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền về Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, về vai trò của nữ CBNGLĐ trong sự nghiệp giáo dục và đổi mới đất nước, về gương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực quản lý, giảng dạy và công tác.

2. Ban nữ công CĐGD các cấp tích cực tham mưu, phối hợp phát động thi đua, tổ chức các hoạt động và vận động chị em tham gia, trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; lựa chọn hình thức, phương pháp tổ chức cho phù hợp, phối hợp triển khai Kế hoạch Bình đẳng giới tăng cường các hoạt động gắn với nâng cao năng lực cho nữ CBNGLĐ, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm vận động nữ CBNGLĐ nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo tự học và sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, công tác và quản lý, không để xảy ra hiện tượng vi phạm chính sách pháp luật, vi phạm đạo đức và bạo hành trong các nhà trường.

3. Tổ chức diễn đàn, họp mặt kỷ niệm, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi mang tính chuyên đề về lồng ghép giới, công tác nữ công, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, chuyên đề về hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nữ công gia chánh, hội thi, hội giảng, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học,...Tổng kết thi đua và hoạt động nữ công, qua đó biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân nữ CBNGLĐ đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Nội dung khen chuyên đề về phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” thực hiện theo quy chế khen thưởng trong hệ thống CĐGD Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19/7/2106 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam) và Hướng dẫn số 2056/HD-TLĐ ngày 26/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Đính kèm Hướng dẫn này trên Website của CĐGD Việt Nam)

4. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nữ CBNGLĐ; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn và các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nữ CBNGLĐ; Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ nữ CBNGLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; quan tâm nữ CBNGLĐ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. CĐGD các tỉnh, thành phố

- Căn cứ vào hướng dẫn của CĐGD Việt Nam và chỉ đạo của liên đoàn lao động địa phương, tùy theo điều kiện của mình, các đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3 sao cho phù hợp, hiệu quả.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông và Ban Biên tập website CĐGD Việt Nam để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của các đơn vị. 

2. Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Các đơn vị báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm với các hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị và có ý nghĩa thiết thực.

- Báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản và đường thư điện tử về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên Giáo -Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam hoặc email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn trước ngày 02/4/2017.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3, đề nghị công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liện hệ với Ban Tuyên Giáo -Nữ công, điện thoại 04 37340281) để phối hợp giải quyết./.

 
 Nơi nhận:
- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (b/c);
- Ban VSTB PN ngành GD (p/h);
- CĐGD các tỉnh, TP;
- CĐ đại học Quốc gia, đại học Vùng,
  các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;
- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;
- Lư­u VT, Ban TG-NC.
TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)    
 
 
Nguyễn Thị Bích Hợp

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn