CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
 
 
 
Số: 36 /CĐN - CSPL
V/v: báo cáo nhanh việc triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi,vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn”năm học 2016 - 2017
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hà Nội, ngày 10  tháng    02  năm 2017
 

Kính gửi:

             - Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng, Hà Giang, ĐăkNông, Cao Bằng, Sóc Trăng, Sơn La, Hà Tĩnh, Bình Phước, Nghệ An, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An, TP Hồ Chí Minh;

 - Công đoàn các Đại học: Thái Nguyên, Quốc Gia Hà Nội, Huế;

                 - Công đoàn các trường Đại học: Mỏ - Địa chất, Ngoại thương, Thương mại, Vinh, Tây Bắc, Sư phạm Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, SP Hà Nội 2, Xây dựng, Giao Thông Vận Tải, Hà Nội, SP Kỹ thuật Hưng Yên, Lạc Hồng, Dự bị DT TW, Nha Trang, Dự bị DTTW Nha Trang, SP Thể dục thể thao Hà Nội, Cần Thơ, SP Nghệ thuật TW và trường CĐSP TW Nha Trang.

 

Ngày 24/10/2016, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã có Thông báo số 264/TB-CĐN và ban hành Quyết định phân công thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016 - 2017. CĐGD Việt Nam đề nghị các đơn vị báo cáo nhanh các nội dung sau:

1. Đối với CĐGD các tỉnh được nhận hỗ trợ xây nhà công vụ giáo viên, công trình nước sạch (theo Thông báo số 264/TB-CĐN), báo cáo:

- Tên, địa chỉ công trình xây dựng (nhà công vụ, công trình nước sạch);

- Kế hoạch, tiến độ triển khai xây dựng;

- Số kinh phí đã nhận/ chưa nhận từ các đơn vị được phân công hỗ trợ;

- Tình hình kết nối với các đơn vị được phân công hỗ trợ và các vấn đề vướng mắc (nếu có) cần đề xuất giải quyết trong quá trình triển khai.

2. Đối với các đơn vị được phân công hỗ trợ, báo cáo:

- Tình hình triển khai cuộc vận động, kết quả thực hiện đến thời điểm 15/02/2017;

- Việc kết nối và kết quả hỗ trợ đến các đơn vị theo phân công (đến thời điểm 15/02/2017);

- Các vấn đề vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Đề nghị các đơn vị báo cáo nhanh những thông tin trên về CĐGD Việt Nam trước ngày 01/3/2017 theo địa chỉ: Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 2 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội và qua Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP 2 CĐGDVN;

- Lưu: VT, Ban CS-PL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Ân

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn